Den ene opplæringen du trenger for å lykkes med energirådgivning

Den ene opplæringen du trenger for å lykkes med energirådgivning

For å imøtekomme EU sine krav til nullutslippsbygg har Norges Eiendomsakademi (NEAK) utviklet en opplæring i energirådgivning. Opplæringen er nettbasert og fleksibel.

Den ene opplæringen du trenger for å lykkes med energirådgivning

Ønsker å gjøre en forskjell

Formålet med å utvikle opplæringen i energirådgivning har vært å gi takstingeniører, fagskoleingeniører og andre med byggeteknisk bakgrunn muligheten til å gjøre en forskjell. Administrerende direktør i NEAK, Espen Fuglesang, mener denne opplæringen er en fantastisk mulighet for de med byggeteknisk bakgrunn. Han ser at mange i bygg- og eiendomsbransjen nå tar grep for å imøtekomme kravene om nullutslippsbygg. De nye EU kravene vil også innebære en oppgraderingsplikt på eldre og mindre energieffektive eiendommer.

Energieffektivisering av bygg vil sørge for lavere energikostnader og bedre innemiljø. Arbeidet med dette er viktig for å gi ny og fremtidsrettet vekst i bransjen. Som kompetansebedrift ønsker vi å gi vårt bidrag gjennom å tilby den beste opplæringen i energirådgivning på markedet. Opplæringen skal sikre at energirådgiverne kan utarbeide kostnadsanalyser og lønnsomhetsberegninger som er godt tilpasset hvert enkelt bygg — boligbygg eller næringsbygg.

Espen Fuglesang, Adm. direktør i Norges Eiendomsakademi

Gir boligeiere muligheten til å søke om støtte

Det finnes allerede en del tilbydere av korte kurs som gir en viss kompetanse som energirådgiver. NEAK velger å tilby en opplæring med litt mer tyngde. Deltakerne vil få kompetanse som gjør de til gode og fremtidsfokuserte rådgivere når det gjelder prioritering av energitiltak i bolig og yrkesbygg. Med opplæringen og riktig bakgrunn kan de registrere seg som energirådgivere i Enovas register. Boligeiere som benytter energirådgivere fra dette registeret kan søke om støtte for sine tiltak.

Bli energirådgiver
Byggingeniør Viggo Leikanger

Skal man jobbe som energirådgiver og anbefale store påkostninger på et bygg, skal man kunne stå for de anbefalingene man gjør. For å få en helhetlig forståelse for dette fagområdet, må man gjennom et visst pensum.

Viggo Leikanger, Byggingeniør og foreleser.

Foreleser med engasjement

Til å undervise på kurset har NEAK fått en av de fremste innen fagområdet, Viggo Leikanger fra Sunnfjord. Viggo er utdannet Byggingeniør og har fagbrev som elektriker. Han har allsidig praksis fra TINE, GK og Aker Solutions. I dag underviser han ved Fagskolen Vestland på linjene KEM og Bygg i emnene bygningsfysikk, klima, energi og miljø samt vannboren varme- og kulde systemer. Kort sagt, alt som har med energibruk i bygg å gjøre. Viggo brenner for fagområdet som energirådgivning dekker. Han forteller at du som energirådgiver skal ha kunnskap om hvordan et ventilasjonsanlegg med tilhørende teknologi, påvirker det totale energiforbruket i et bygg.

To emner over ett semester

Opplæringen består av to emner som til sammen kan gjennomføres over ett semester. I emne 1 får du generell kompetanse om de ulike varmetapene i et bygg. Du får ferdigheter til å kunne kartlegge energiforbruket til en bolig og sette opp forslag til mer energieffektive tiltak. I emne 2 får du kompetanse om å skrive en energirapport med forslag til prioritering av energitiltak. Du får også kompetanse om å gjøre kost-/nyttevurderinger om de ulike tiltakene ut fra en helhetlig sammenheng.

Sirkulær økonomi i bygg- og eiendomsbransjen

Sirkulær økonomi i bygg- og eiendomsbransjen

Sirkulær økonomi i bygg- og eiendomsbransjen handler om å beholde ressursene i kretsløpet så lenge som mulig, samtidig som vi sikrer ny verdiskaping.  Gjenbruk, reparasjon, forbedring og materialgjenvinning er viktige stikkord.

mennesker som jobber i et kontorlandskap

Sirkulær økonomi i bygg- og eiendomsbransjen

Sirkulær økonomi i bygg- og eiendomsbransjen handler om å beholde ressursene i kretsløpet så lenge som mulig, samtidig som vi sikrer ny verdiskaping. Det grønne skiftet er en endringsprosess som i aller høyeste grad gjelder for bygg- og eiendomsbransjen. Målet vårt må være mindre samlet miljøpåvirkning og betydelig lavere klimautslipp.

I en sirkulær økonomi må produktene vare så lenge som mulig, repareres, oppgraderes og brukes om igjen. Når produktene ikke kan brukes om igjen i sin opprinnelige form, kan avfallet materialgjenvinnes og brukes som råvarer inn i ny produksjon. Ved å bruke produkter og avfall om igjen, utnyttes de samme ressursene flere ganger og minst mulig går tapt.

Miljødirektoratet

Begreper du bør kjenne til i sirkulær økonomi

Bygg- og eiendomsbransjen har små direkte utslipp av klimagasser, men genererer store indirekte utslipp gjennom bruk av byggevarer. Næringen genererer også mye avfall. Det viktigste grepet er å ta vare på og bruke bygg og anlegg lenger. Det er samtidig ønskelig at flere byggevarer finner veien tilbake inn i kretsløpet gjennom ombruk. Her er noen begreper som benyttes i sirkulær økonomi.

Ombruk og sirkulær økonomi

Ombruk betyr at produkter eller materialer brukes på nytt til samme formål som før, uten at de må bearbeides noe særlig. Dette kan for eksempel være bygningselementer som stålbjelker, murstein eller vinduer som brukes om igjen av andre. Forberedelse til ombruk innebærer at kasserte produkter og materialer blir sjekket for skader og reparert dersom de ikke er i orden. På den måten kan de brukes på nytt, for eksempel en trepall som repareres før den brukes videre.

Skal vi få fart på sirkulærøkonomien så må vi legge til rette for ombruk av byggematerialer. De aller fleste norske bedrifter er for eksempel interessert i å få plasten sin gjenvunnet. Det er begrensede muligheter for gjenvinning av plast i Norge, og mye sendes til utlandet. De ulike aktørene i bransjen må ta ansvar for omlegging av materialstrømmene. Heldigvis kommer det nye krav og rammebetingelser fra mange hold. Et eksempel er ENOVA som har lansert et eget støtteprogram for ombruk og ombrukbare løsninger. Ifølge ENOVA er målet å øke volumet av brukte byggematerialer i markedet, øke kunnskapen og kompetansen i bransjen, og å bidra til mer data om ombruk generelt. Flere digitale markedsplasser for ombrukbare byggematerialer har blitt lansert de siste årene.

Fra 1. juli 2022 ble det innført flere endringer både i byggevareforskriften (DOK) og byggteknisk forskrift (TEK17). Endringene har gjort det enklere å omsette brukte byggevarer i Norge og dermed også enklere å overholde krav og rammebetingelser i byggeprosjekter. Det er ikke lenger nødvendig med dokumentasjon for å selge eller gi bort brukte byggevarer, noe som vil være med på å forenkle ombruk i byggeprosjekter.

Gjenvinning og sirkulær økonomi

Gjenvinning er en samlebetegnelse for materialgjenvinning og energiutnyttelse. Materialgjenvinning betyr at avfall omdannes til nye produkter, for eksempel ved at et plastmateriale smeltes om til plastpellets som kan brukes til å lage nye plastprodukter. Dette blir ofte kalt for resirkulering.

Sirkulær økonomi handler om å utnytte eksisterende bygningsmasse og infrastruktur. Det aller beste for klima og miljø er å rehabilitere byggene som finnes, i stedet for å bygge nytt. Når byggene ikke kan rehabiliteres, er det nest beste å gjenbruke materialene andre steder. Gjenvinning av materialer kan kan redusere både avfall og klimagassutslipp fra bygg og anlegg. Mye av materialene i bygninger og infrastruktur som rives, kan brukes igjen. Likevel blir det meste sendt til deponi eller forbrenning, og nye materialer tas ut og produseres til nye bygg. Bare en tredjedel av byggeavfallet gjenvinnes, ifølge SINTEF.

Energiutnyttelse og sirkulær økonomi

I sirkulærøkonomien benyttes begrepet energiutnyttelse om prosesser der energien fra avfall som brennes utnyttes i fjernvarmeanlegg som varmer opp bygg eller til å generere elektrisitet.

Ressurseffektivitet

Ressurseffektivitet er en betegnelse som brukes for å beskrive hvordan vi utnytter ressursene vi har tilgjengelig på en effektiv måte slik at minst mulig går til spille, for eksempel når vi gjør om matavfal til biogass og ulike typer biogjødsel.

Verdikjede

I en sirkulær økonomi utnytter vi naturressurser og produkter effektivt og så lenge som mulig, i et kretsløp slik at minst mulig ressurser tapt. Verdikjede er betegnelsen på ulike stadier som materialer gjennomgår i løpet av sin levetid. Vi snakker om hele prosessen fra uttak av råvarer og produksjon via bruksfasen til avfallshåndtering. Kretsløp/»sirkulær» er altså verdikjeder der materialene på ulike måter brukes lengst mulig og om igjen i et kretsløp.

Nettstudium i teknisk forvaltning gir deg en god forståelsen sirkulær økonomi gjennom tema som oppføring og drift av energieffektive, fuktsikre og miljøvennlige bygninger med godt inneklima. Først kunnskap som du kan anvende fra nybygget står ferdig og gjennom en bruksfase. Deretter en ombyggingsfase og til slutt en rivingsfase der materialer og komponenter skal sorteres, ombrukes og gjenvinnes.

Tredje runde med teknisk forvaltning

Tredje runde med teknisk forvaltning

Teknisk forvaltning er et unikt nettstudium som startet for tredje gang i januar. Studiet fokuserer på bygningsfysikk, FDVU og ombygging.

Seminar teknisk forvaltning

25. januar startet tredje runde med nettstudiet i teknisk forvaltning. Studiet som fokuserer på FDVU og ombygging er et samarbeid mellom Norges Eiendomsakademi (NEAK) og Høgskulen på Vestlandet. Siden 2021 har studiet blitt arrangert på vårsemesteret. Det er god interesse for nettstudiet som er fleksibelt og tilgjengelig for mange. Studentene er spredd i både alder, kjønn og formell bakgrunn. Felles for deltakerne er ønsket om å lære mer om hvilke verktøy som gjør de kompetente til å ta de beste vurderingene som forvaltere av eiendom.

Seminarene i teknisk forvaltning arrangeres med hybridløsning

Rett under halvparten av årets studenter på teknisk forvaltning valgte å møte opp på campus ved Høyskolen 25.-27. januar. Resten fulgte med på undervisningen online. Høgskulen innbyr til gode studiemuligheter og ikke minst sosial interaksjon mellom studentene. Dette bidrar til et godt studiemiljø og en god opplevelse for den enkelte. Førsteamanuensis Ole Gunnar Søgnen forteller at hybridløsningen gir fleksibilitet for deltakerne.

Det er flott at man kan sitte hjemme å følge undervisningen, vi har gode tilbakemeldinger på at disse studentene føler seg godt ivaretatt, men ser også at det er flott for de som har muligheten til det deltar fysisk.

Førsteamanuensis Ole Gunnar Søgnen

Sirkulærøkonomi og ombyggingsprosesser

Nettstudiet i teknisk forvaltning har blitt justert med noen forbedringer siden første oppstart i 2021. Ole Gunnar forteller at det er viktig for en god forvalter å tilegne seg en god forståelse for den sirkulære økonomien i de ulike prosjektene. Kan det du river fra et bygg gjenbrukes i et annet prosjekt eller må dette saneres på forsvarlig måte av en tredjepart?

Forelesere teknisk forvaltning nettstudium
Høgskulelektor Tor Arild Segtnan og Førsteamanuensis Ole Gunnar Søgnen.

I tillegg til dette legges det også inn litt mer om brann. Forvalterne møter denne problemstillingen i ulike prosjekter. I tillegg til den menneskelige fatale konsekvensen ved ikke å ha dette nok i fokus er det et fordyrende element i ombyggingsprosesser innenfor forvaltning, forteller Høgskulelektor ved Institutt for byggfag Tor Arild Segtnan.

Ofte ser vi at det kun er konsulenter og ansatte i brannvesenet som sitter på denne kompetansen. Våre studenter på teknisk forvaltning skal ikke ut å konkurrere med disse ekspertene, men de skal få nok kunnskap til å vite når de må hente inn mer kompetanse og forstå sammenhenger og konsekvenser.

Høgskulelektor Tor Arild Segtnan

Flere av deltakerne har allerede fullført nettstudiet i utvikling av eiendom, som går hvert høstsemester. Ved å ta begge nettstudier vil de oppnå totalt 30 studiepoeng på ett år, deltid. De to nettstudiene utfyller hverandre på en god måte. Opptakskravet er generell studiekompetanse eller realkompetanse.