Sirkulær økonomi i bygg- og eiendomsbransjen

Sirkulær økonomi i bygg- og eiendomsbransjen

Sirkulær økonomi i bygg- og eiendomsbransjen handler om å beholde ressursene i kretsløpet så lenge som mulig, samtidig som vi sikrer ny verdiskaping.  Gjenbruk, reparasjon, forbedring og materialgjenvinning er viktige stikkord.

mennesker som jobber i et kontorlandskap

Sirkulær økonomi i bygg- og eiendomsbransjen

Sirkulær økonomi i bygg- og eiendomsbransjen handler om å beholde ressursene i kretsløpet så lenge som mulig, samtidig som vi sikrer ny verdiskaping. Det grønne skiftet er en endringsprosess som i aller høyeste grad gjelder for bygg- og eiendomsbransjen. Målet vårt må være mindre samlet miljøpåvirkning og betydelig lavere klimautslipp.

I en sirkulær økonomi må produktene vare så lenge som mulig, repareres, oppgraderes og brukes om igjen. Når produktene ikke kan brukes om igjen i sin opprinnelige form, kan avfallet materialgjenvinnes og brukes som råvarer inn i ny produksjon. Ved å bruke produkter og avfall om igjen, utnyttes de samme ressursene flere ganger og minst mulig går tapt.

Miljødirektoratet

Begreper du bør kjenne til i sirkulær økonomi

Bygg- og eiendomsbransjen har små direkte utslipp av klimagasser, men genererer store indirekte utslipp gjennom bruk av byggevarer. Næringen genererer også mye avfall. Det viktigste grepet er å ta vare på og bruke bygg og anlegg lenger. Det er samtidig ønskelig at flere byggevarer finner veien tilbake inn i kretsløpet gjennom ombruk. Her er noen begreper som benyttes i sirkulær økonomi.

Ombruk og sirkulær økonomi

Ombruk betyr at produkter eller materialer brukes på nytt til samme formål som før, uten at de må bearbeides noe særlig. Dette kan for eksempel være bygningselementer som stålbjelker, murstein eller vinduer som brukes om igjen av andre. Forberedelse til ombruk innebærer at kasserte produkter og materialer blir sjekket for skader og reparert dersom de ikke er i orden. På den måten kan de brukes på nytt, for eksempel en trepall som repareres før den brukes videre.

Skal vi få fart på sirkulærøkonomien så må vi legge til rette for ombruk av byggematerialer. De aller fleste norske bedrifter er for eksempel interessert i å få plasten sin gjenvunnet. Det er begrensede muligheter for gjenvinning av plast i Norge, og mye sendes til utlandet. De ulike aktørene i bransjen må ta ansvar for omlegging av materialstrømmene. Heldigvis kommer det nye krav og rammebetingelser fra mange hold. Et eksempel er ENOVA som har lansert et eget støtteprogram for ombruk og ombrukbare løsninger. Ifølge ENOVA er målet å øke volumet av brukte byggematerialer i markedet, øke kunnskapen og kompetansen i bransjen, og å bidra til mer data om ombruk generelt. Flere digitale markedsplasser for ombrukbare byggematerialer har blitt lansert de siste årene.

Fra 1. juli 2022 ble det innført flere endringer både i byggevareforskriften (DOK) og byggteknisk forskrift (TEK17). Endringene har gjort det enklere å omsette brukte byggevarer i Norge og dermed også enklere å overholde krav og rammebetingelser i byggeprosjekter. Det er ikke lenger nødvendig med dokumentasjon for å selge eller gi bort brukte byggevarer, noe som vil være med på å forenkle ombruk i byggeprosjekter.

Gjenvinning og sirkulær økonomi

Gjenvinning er en samlebetegnelse for materialgjenvinning og energiutnyttelse. Materialgjenvinning betyr at avfall omdannes til nye produkter, for eksempel ved at et plastmateriale smeltes om til plastpellets som kan brukes til å lage nye plastprodukter. Dette blir ofte kalt for resirkulering.

Sirkulær økonomi handler om å utnytte eksisterende bygningsmasse og infrastruktur. Det aller beste for klima og miljø er å rehabilitere byggene som finnes, i stedet for å bygge nytt. Når byggene ikke kan rehabiliteres, er det nest beste å gjenbruke materialene andre steder. Gjenvinning av materialer kan kan redusere både avfall og klimagassutslipp fra bygg og anlegg. Mye av materialene i bygninger og infrastruktur som rives, kan brukes igjen. Likevel blir det meste sendt til deponi eller forbrenning, og nye materialer tas ut og produseres til nye bygg. Bare en tredjedel av byggeavfallet gjenvinnes, ifølge SINTEF.

Energiutnyttelse og sirkulær økonomi

I sirkulærøkonomien benyttes begrepet energiutnyttelse om prosesser der energien fra avfall som brennes utnyttes i fjernvarmeanlegg som varmer opp bygg eller til å generere elektrisitet.

Ressurseffektivitet

Ressurseffektivitet er en betegnelse som brukes for å beskrive hvordan vi utnytter ressursene vi har tilgjengelig på en effektiv måte slik at minst mulig går til spille, for eksempel når vi gjør om matavfal til biogass og ulike typer biogjødsel.

Verdikjede

I en sirkulær økonomi utnytter vi naturressurser og produkter effektivt og så lenge som mulig, i et kretsløp slik at minst mulig ressurser tapt. Verdikjede er betegnelsen på ulike stadier som materialer gjennomgår i løpet av sin levetid. Vi snakker om hele prosessen fra uttak av råvarer og produksjon via bruksfasen til avfallshåndtering. Kretsløp/»sirkulær» er altså verdikjeder der materialene på ulike måter brukes lengst mulig og om igjen i et kretsløp.

Nettstudium i teknisk forvaltning gir deg en god forståelsen sirkulær økonomi gjennom tema som oppføring og drift av energieffektive, fuktsikre og miljøvennlige bygninger med godt inneklima. Først kunnskap som du kan anvende fra nybygget står ferdig og gjennom en bruksfase. Deretter en ombyggingsfase og til slutt en rivingsfase der materialer og komponenter skal sorteres, ombrukes og gjenvinnes.

Tredje runde med teknisk forvaltning

Tredje runde med teknisk forvaltning

Teknisk forvaltning er et unikt nettstudium som startet for tredje gang i januar. Studiet fokuserer på bygningsfysikk, FDVU og ombygging.

Seminar teknisk forvaltning

25. januar startet tredje runde med nettstudiet i teknisk forvaltning. Studiet som fokuserer på FDVU og ombygging er et samarbeid mellom Norges Eiendomsakademi (NEAK) og Høgskulen på Vestlandet. Siden 2021 har studiet blitt arrangert på vårsemesteret. Det er god interesse for nettstudiet som er fleksibelt og tilgjengelig for mange. Studentene er spredd i både alder, kjønn og formell bakgrunn. Felles for deltakerne er ønsket om å lære mer om hvilke verktøy som gjør de kompetente til å ta de beste vurderingene som forvaltere av eiendom.

Seminarene i teknisk forvaltning arrangeres med hybridløsning

Rett under halvparten av årets studenter på teknisk forvaltning valgte å møte opp på campus ved Høyskolen 25.-27. januar. Resten fulgte med på undervisningen online. Høgskulen innbyr til gode studiemuligheter og ikke minst sosial interaksjon mellom studentene. Dette bidrar til et godt studiemiljø og en god opplevelse for den enkelte. Førsteamanuensis Ole Gunnar Søgnen forteller at hybridløsningen gir fleksibilitet for deltakerne.

Det er flott at man kan sitte hjemme å følge undervisningen, vi har gode tilbakemeldinger på at disse studentene føler seg godt ivaretatt, men ser også at det er flott for de som har muligheten til det deltar fysisk.

Førsteamanuensis Ole Gunnar Søgnen

Sirkulærøkonomi og ombyggingsprosesser

Nettstudiet i teknisk forvaltning har blitt justert med noen forbedringer siden første oppstart i 2021. Ole Gunnar forteller at det er viktig for en god forvalter å tilegne seg en god forståelse for den sirkulære økonomien i de ulike prosjektene. Kan det du river fra et bygg gjenbrukes i et annet prosjekt eller må dette saneres på forsvarlig måte av en tredjepart?

Forelesere teknisk forvaltning nettstudium
Høgskulelektor Tor Arild Segtnan og Førsteamanuensis Ole Gunnar Søgnen.

I tillegg til dette legges det også inn litt mer om brann. Forvalterne møter denne problemstillingen i ulike prosjekter. I tillegg til den menneskelige fatale konsekvensen ved ikke å ha dette nok i fokus er det et fordyrende element i ombyggingsprosesser innenfor forvaltning, forteller Høgskulelektor ved Institutt for byggfag Tor Arild Segtnan.

Ofte ser vi at det kun er konsulenter og ansatte i brannvesenet som sitter på denne kompetansen. Våre studenter på teknisk forvaltning skal ikke ut å konkurrere med disse ekspertene, men de skal få nok kunnskap til å vite når de må hente inn mer kompetanse og forstå sammenhenger og konsekvenser.

Høgskulelektor Tor Arild Segtnan

Flere av deltakerne har allerede fullført nettstudiet i utvikling av eiendom, som går hvert høstsemester. Ved å ta begge nettstudier vil de oppnå totalt 30 studiepoeng på ett år, deltid. De to nettstudiene utfyller hverandre på en god måte. Opptakskravet er generell studiekompetanse eller realkompetanse. 

Høyaktuelle nettstudier i eiendomsutvikling

Høyaktuelle nettstudier i eiendomsutvikling

Høyaktuelle nettstudier i eiendomsutvikling har blitt til gjennom et samarbeid mellom Norges Eiendomsakademi (NEAK) og Høgskulen på Vestlandet. Samarbeidet har gitt to fleksible deltidstudier som gir til sammen 30 studiepoeng.

eiendomsutvikling på kontoret

Bygningers livsløp og klimamål

De høyaktuelle nettstudiene i eiendomsutvikling gir deg innsikt i og forståelse for den juridiske og økonomiske siden av eiendomsforvaltning. Du får innsikt i hvordan god teknisk forvaltning kan sikre at bygninger holder riktig teknisk standard.

– I disse studiene lærer du om hvordan teori og data benyttes til å finne gode løsninger i arbeid med utvikling av eiendom. Samtidig vil du få kunnskap om i byggetekniske problemstillinger og tekniske installasjoner

 Espen Fuglesang, Adm. Direktør ved NEAK

Eiendomsutvikling og eiendomsbransjen generelt er en sentral brikke i det grønne skiftet. For å nå vedtatte klimamål stilles det stadig nye krav som vil medføre merkbare endringer for aktørene i næringen. Bygningers livsløp er et spennende fagområde som er svært viktig i tiden fremover. Vi kjenner jo til storbyenes klimamål 2030. Byutvikling, valg og utfordringer innen teknisk, estetisk utforming og materialbruk har betydning.

– Den rivende utviklingen på tekniske løsninger, byggematerialer og krav til egenskaper for bygg, gjør dette yrket svært interessant. Det ligger spennende utfordringer i hvordan ivareta eldre bygg i denne tiden fremover, hvordan velge effektive og varige løsninger for energi og inneklima, sier Espen Fuglesang.

Byggetekniske fag, arkitektur, lanskapsforvaltning og miljøforvaltning

Byggebransjen er i løpende utvikling. Nye arkitekturiske stiler og materialtyper kommer til. Det gjør også nye forskrifter som stiller nye krav. Miljøkravene krever endring i design og bruk av bygninger, ikke minst med tanke på energibruk. Eiendomsutviklere kan bidra til bærekraftig utvikling og gi råd om hvilke grep som må gjøres. Mange eiendomsselskaper har allerede klare strategier for klima og miljø med mål om drastiske utslippskutt i prosjektene. Målet er at klimagassutslipp skal halveres innen 2030 – helst før.

Høgskulen på Vestlandet har ingeniørutdanning i Bergen, Førde og Haugesund. Institutt for Byggfag i Bergen utdanner bygg ingeniører på bachelor, master og PhD-nivå.

Ingeniører, planleggere, kommuneansatte, designere, eiendomsforvaltere, eiendomsutviklere og investorer må holde seg oppdatert løpende. Våre deltidsstudier er bredt sammensatt av byggetekniske fag, samt arkitektur, landskapsforvaltning og miljøforvaltning.

Thorbjørn Kaland, Rådgiver på Fakultet for ingeniør- og naturvitenskap ved Høgskulen på Vestlandet.

Nettstudier innen utvikling av eiendom kan inngå i en grad

Foruten oppdatert kompetanse med høy nytteverdi når du arbeider med bygg og eiendom, vil studiene i eiendomsutvikling gi deg til sammen 30 studiepoeng.

-Dette tilsvarer et halvt års studier ved en høyskole eller universitet, og kan inngå i en grad. Hvis du er i gang med bachelor-studier, er i arbeid, men mangler fullføring, gir disse studiene en ny mulighet. Studiepoengene vil komme til fradrag for en del studier, og man sparer dermed studietid, sier Thorbjørn Kaland.

Nettstudier i forvaltning og utvikling av eiendom har to samlinger over tre dager hver. Du kan delta på samlingene enten ved oppmøte i Bergen eller via online webinar. Webinarene tas opp slik at de er tilgjengelige også i etterkant.