Studieplan Taksering av skade på bygninger og løsøre med skjønn

Studier _taksering _takstmann _bygningssakkyndig (1)

Studiets varighet:

Deltidsstudium over ett semester.

 

Studiested:

Studiet er nettbasert i kombinasjon med dagsamlinger i Oslo.

 

Informasjon om studiet:

Studiet vil bl.a. omhandle skadetaksering og rapportering, skjønn, byggeteknikk, skadebehandling og skadebegrensninger.

Målgruppen er personer med relevant bygningsteknisk utdanning, som for eksempel bygningsingeniører, murer- eller byggmestere samt personer med teknisk fagskole. 

 

Opptakskrav:

Vi anbefaler generell studiekompetanse eller realkompetanse.

 

Videre utdanning og yrkesmuligheter:

Etter eksamen i studiene Grunnleggende taksering og Taksering av bygninger og løsøre med skjønn, kan du arbeide med taksering av skader på bygninger og løsøre.
Informasjon om krav til sertifisering er tilgjengelig hos Norges Takseringsforbund.

Videre studier kan være øvrige takseringsstudier eller prosjektledelse.

 

Læringsutbytte

Kunnskap


Studenten

 • Har kunnskap om de mest vanlige skadetyper som vann-/rørskader, brann- /sotskader, sopp- /råteskader, hærverk-/innbruddskader, skadedyr og naturskade. 

Ferdigheter


Studenten kan

 • Taksere innbo og løsøre
 • Utarbeide skaderapporter som setter forsikringsselskapet i stand til å gjennomføre  skadebehandling i henhold til forsikringsvilkårene
 • Bygge opp rutiner og sjekklister for takstarbeidet
 • Planlegge gjennomføring av reparasjonsarbeider etter skade
 • Utføre enkle beregninger i bygningsfysikk og gjøre riktige materialvalg

Generell kompetanse

Studenten kan

 •  Gjennomføre forsikringsskadeskjønn
 •  Gjennomføre reklamasjonstakster

 

Studiets oppbygging og innhold:

Følgende tema er aktuelle i studiet:

 • Hva er skadetaksering
 • Skjønn på bygninger og innbo
 • Reklamasjonstaksering
 • Forsikring for skade og naturskade
 • Innbo og løsøre
 • Skaderapporter
 • Planlegging, styring og gjennomføring av skadebehandling
 • Skadebegrensning
 • Naturskade og bygningskonstruksjoner
 • Fukt i bygninger
 • Skade på tekniske anlegg
 • Muggsopp i bygninger

 

Organisering og læringsformer:

Studiet organiseres med åtte dagsamlinger. I tillegg blir det selvstudium med prosjektoppgaver. Elektronisk læringsplattform benyttes til kommunikasjon med faglærer.

 

Arbeidskrav

 • To prosjektoppgaver på 12 – 15 sider derav en med bruk av e-tiq.

Arbeidskravene må være godkjente minst 3 uker før eksamen for at studenten kan fremstille seg til eksamen. 

 

Tilbakemelding underveis:

Studenten får tilbakemeldinger på innleverte arbeidskrav og veiledning i forbindelse med prosjektoppgavene.

 

Evaluering av studiet:

For å kunne tilby en aktuell og relevant utdanning med god kvalitet, er vi avhengige av studentenes tilbakemeldinger. 

Evaluering gjennomføres i henhold til NEAKs kvalitetssystem.

 

Vurdering:

Individuell hjemmeeksamen.

Varighet: 14 dager fra utleveringsdato.

Besvarelsen (prosjektoppgave med en spørsmålsdel) skal ha et omfang på 15-20 sider + eventuelle vedlegg. Besvarelsen skrives i 12 pkt. og med linjeavstand 1.5.

Det gis en samlet karakter på besvarelsen. 

Det benyttes karakterregel A – F der A er beste og E dårligste beståttkarakter. F betyr ikke bestått.

 

Plagiatkontroll:

Alle skriftlige arbeidskrav og eksamensoppgaver kan plagiatkontrolleres. Plagiering og avskrift av faglitteratur og andre skriftlige arbeider uten korrekt bruk av referanser/kilder vil bli vurdert som forsøk på fusk.

 

Litteratur fra Eiendomsforlaget:

John Midttømme og Rolf Magnussen, Forsikring for skade og naturskade del 1, 2009, Eiendomsforlaget AS

Arne Kielland jr. og John Midttømme, Forsikring for skade og naturskade del 2, 2007, Eiendomsforlaget AS

Rolf Magnussen og arne Lycke, Forsikring for skade og naturskade del 3, 2007, Eiendomsforlaget AS

Dan Christiansen, Innbo & løsøre, 2007, Eiendomsforlaget AS

Arne Kielland jr,, Arne Kristiansen og Enok Lien, Rapportformer del 2, 2007, Eiendomsforlaget AS

Arne Kristiansen, Planlegging og gjennomføring av skadereparasjoner, 2007, Eiendomsforlaget AS

Svein Olav Bøe, Skadebegrensning, 2007, Eiendomsforlaget AS

Svein Gangsø, Skader på tekniske anlegg, 2007, Eiendomsforlaget AS

Thorleif Ødegaard og Bjørn Borgersen, Skjønn på fast eiendom, 2007, Eiendomsforlaget AS

Arntzen, Andreas, Forsikringsrett – tingskadeoppgjør, 1993, Advokatfirmaet Arntzen, Underland & Co.

 

Følgende litteratur fås kjøpt andre steder eller lastes ned gratis fra nett:

Stig Geving, Jan Vincent Thue, Fukt i bygninger, 2002, SINTEF Byggforsk

Knut Ivar Edvardsen, Trehusboka, 2014, Sintef

Johan Mattson, Muggsopp i bygninger, 2004, Mycoteam

Johan Mattson, Håndbok om vannskader, 2009, Mycoteam

NS 3470-1 og NS 3491-4, Standard Norge

RVR-tjenesten Norge, RVR-håndbok, 1997, Finansnæringens hovedorganisasjon (It’s Learning)

Veiledning til teknisk forskrift, Lovdata, (It’s Learning)

Forsikringsavtaler fra If, Gjensidige, Vesta og Sparebank 1, (It’s Learning)

Byggdetaljblader

Naturskadeforsikringsloven og forsikringsavtaleloven, Lovdata

 

Anbefalt tilleggslitteratur:

Direktorat for byggkvalitet (tidl. BE), www.dibk.no – aktuelle lenker ligger på It’s Learning

Normalreglement for sanitæranlegg - Tekniske bestemmelser, 2008, Kommuneforlaget

Normalreglement for sanitæranlegg - Administrative bestemmelser, 2008,  Kommuneforlaget