Undervisnings- og læringsformer

Undervisning vil si læringsaktiviteter styrt av undervisningspersonell. Gjennom god og tilpasset undervisning skal vi gi deg støtte i arbeidet med å nå læringsutbyttet for studiet eller kurset.

spørsmål til studiekoordinator?

Egenstudier

Som student har du et ansvar for å tilegne deg kunnskaper, ferdigheter og den generelle kompetansen i emnet. Du skal arbeide med oppgaver og forberedelser til samlinger. Ved å lese obligatorisk litteratur kan du oppdatere deg faglig og svare på fastsatte arbeidskrav. Som nettstudent er det spesielt viktig at du arbeider strukturert og målrettet. Vi lager derfor ofte digitale læreveier for å gi deg motivasjon og struktur under egenstudiene. Noen aktiviteter er obligatoriske, andre ikke. Visuelt kan du se din egen fremgang og hvor mye som gjenstår før du når din neste milepæl.

En digital lærevei kan for eksempel være en leksjon som består av en rekke med interaktive aktiviteter som du skal gjennom på egen hånd. Dette kan gjøres med video, interaktive oppgaver og e-bøker. På denne måten kan du gå i dybden på fagtemaer som du trenger å vie ekstra oppmerksomhet til.

Undervisning og omvendt undervisning

Undervisningen skal hjelpe deg til å få et bedre overblikk og en bedre forståelse for fagene. Vår undervisning foregår gjennom videoopptak eller webinarer i sanntid. Ofte vil du få muligheten til å forberede deg til et digital webinar gjennom å se et videoopptak med undervisning i forkant. Fordelen er at tiden på samlingen da kan benyttes til gruppearbeid og oppgaveløsning.

lager videoopptak

Omvendt undervisning eller «flipped classroom» er en arbeidsmåte der introduksjonen til det nye fagstoffet skjer i eget tempo. Dette kan gjøres med video, podkast, oppgave eller sammensatte tekster.  Tiden på samlingen brukes til diskusjon, oppgaveløsning og aktiviteter som gruppearbeid.

Veiledning

Gjennom veiledning skal vi støtte deg som student og vurdere dine kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse. Under studietiden vil du oppleve ulike former for veiledning i forbindelse med arbeidskrav og progresjon i studiet. Veiledningen kan foregå individuelt eller i gruppe, muntlig eller skriftlig. Vårt mål er å gi deg en veiledning som er tilpasset etter ditt behov. Det er derfor viktig at du og veileder er samstemte om formen på veiledningen. Du vil få muligheten til å gi en tilbakemelding på veiledningen du får hos oss underveis i studiet. En del av veiledningen skjer gjerne på webinarene. (digitale og interaktive samlinger på nett).  Webinarene skjer i sanntid og du kan delta gjennom stemme, chat, video og fildeling. På webinarene kan du diskutere og stille spørsmål til veilederen eller foreleseren. En dytt i riktig retning, et heiarop eller klapp på skuldra – vi er med deg hele veien.

Gruppearbeid

Digital utdanning og kurs betyr ikke at du må gjøre alle aktiviteter alene. Hos oss er samarbeid og samhandling en naturlig del av studieløpet.  Gruppearbeid kan gjennomføres gjennom samhandling digitalt på flere måter. Samhandling kan skje via webinarer og ved hjelp av verktøy som Office 365 eller samhandlingsverktøy vi har på e-læringsportalen. Som student vil du få opplæring i de verktøyene vi benytter.

Problembasert læring og refleksjon

Problembasert læring er en læringsform som egner seg godt når teori skal knyttes sammen med praksis. Du har gjerne en unik yrkes- og livserfaring som kan knyttes opp mot og styrke ny læring. Hos oss vil du eksempelvis jobbe i en gruppe for å løse en tverrfaglig og virkelighetsnær problemstilling. Avslutningsvis vil dere sammen med veilederen gjennomgå hva dere har lært i prosessen. Som nettstudent trenger du tid til å reflektere over emnet og vurdere hvordan du kan bruke kunnskap i det virkelige liv. Gjennom oppgaver for refleksjon kan du sette informasjonen inn i en reell kontekst.

Rop ut!

Tilbakemeldinger fra deg som student trenger vi for å sikre forbedringer, standardiseringer og etterlevelse av krav i lov og forskrift.

Rop ut AI-generert bilde fra adobe firefly