Vårt arbeid med bærekraft

Vårt arbeid med bærekraft innebærer at vi aktivt jobber for en bærekraftig utvikling der vi ivaretar miljøhensyn og samfunnsengasjement.

bærekraft

Hva betyr bærekraft for oss?

Som kunnskapsbedrift ønsker vi først og fremst å være bevisste på hvordan vi forvalter våre ressurser på lang sikt. Derfor jobber vi med tiltak for å redusere risiko for negativ påvirkning og å øke positiv innflytelse. Utdanning for bærekraftig utvikling er sentralt i FNs bærekraftsmål og våre mål er derfor knyttet opp mot disse. I tillegg er vårt arbeid knyttet opp mot EU sine mål om nullutslippsbygg innen 2050. I vårt arbeid med bærekraft har vi valgt å fokusere på forhold rundt miljø og sosialt ansvar.   

Bærekraft og miljø

Lokaler og reise

Vi tilbyr muligheten for delvis hjemmekontor for våre ansatte. Dette gjør at vi i tillegg til å spare tid på pendling, sparer miljøet fra miljøutslipp knyttet til reiser. Samtidig reduserer vi energiforbruket på kontoret. Vi arrangerer samlinger og seminarer for studenter og kursdeltakere via webinar. På denne måten sparer vi på miljøet også knyttet til våre studenter og kursdeltakere. Følgelig sparer vi energiforbruk på klasseromslokaler og kurslokaler. I våre kontorlokaler har vi lagt til rette for riktig kildesortering av næringsavfall. Vi følger sorteringskravene fra Miljødirektoratet og reduserer avfallsmengden på kontoret gjennom kildesortering. 

Digitalt læremateriell

Vi har redusert bruken av papir til et minimum og sparer dermed miljø, arkiveringsplass og kostnader. Vi bruker digitale tjenester for dokumentbehandling, som digital signering og digitale kursbevis. Våre studenter leser e-bøker og ikke papirbøker, med mindre det er et behov for dette for en tilpasset undervisning.  

Om oss NEAK
AI-generert bilde fra adobe firefly

Digital rydding

I en digital kunnskapsbedrift er nettbaserte verktøy og videoforelesning viktige ressurser. Derfor er det viktig at vi er bevisste på hvordan vi deler læremateriellet vårt. Vi kan begrense behovet for lagring av tunge filer. For det første begrenser vi opplastinger og lagring av videofiler og e-bøker gjennom å dele de via html-koder fra ett enkelt sikkert område. For det andre sletter vi filer vi har flere kopier av eller ikke er fornøyd med. Gjennom å ha fokus på digital opprydding kan vi oppnå mer enn god oversikt. Apper, programvarer og filer vi aldri bruker, tar opp mye lagringsplass. Gjennom gode rutiner kan dette slettes og fjernes fra papirkurven. Dessuten kan vi spare strøm gjennom å begrense e-poster og slette gamle meldinger. Dersom vi alle gjør disse små handlingene vil det ha en betydning. Derfor jobber vi for at både ansatte, studenter og samarbeidspartnere skal ha denne holdningen. 

Bærekraft og sosialt ansvar

Livslang læring for alle

Utdanning er et hovedsatsingsområde i utviklingspolitikken. Norge har gått i bresjen for en ny internasjonal offensiv for universell tilgang til relevant utdanning av god kvalitet. Et mål er at vi skal oppnå en betydelig økning i antall unge og voksne som har kompetanse i tekniske fag og yrkesfag. Dette fordi det er relevant for sysselsetting, anstendig arbeid og entreprenørskap. Vi ønsker å bidra gjennom å sikre inkluderende, rettferdig og god utdanning. Videre ønsker vi å bidra gjennom å legge til rette for livslang læring for alle. 

Kompetanse om bærekraft og miljø

Vi ønsker å bidra i arbeidet med å fremme varig, inkluderende og bærekraftig økonomisk vekst. Derfor inkluderer vi fokuset på miljø i vårt utdannings- og kurstilbud. Vi samarbeider med utdanningsaktører for å kunne tilby best mulig kompetanse i byggtekniske fag og god miljøforvaltning. Av den grunn har vi blant annet et samarbeidsstudium med Fagskulen på Vestlandet. Vi tilbyr et høyaktuelt nettstudium i teknisk forvaltning av eiendom. Studentene får en innføring i klimapåkjenninger i form av varmetransport, lufttransport, fukttransport og stråling.   

Vi ønsker å bidra i arbeidet for å nå EU sine krav til nullutslippsbygg innen 2050. Vi arrangerer derfor omfattende kurs i energirådgivning for boligeiendommer og næringseiendommer. Deltakerne får kompetanse om blant annet energimerking, energirapporter, energimerkeforskriften, kostnadsanalyser og lønnsomhetsberegninger. Etterpå kan de gi gode forslag til prioritering av energitiltak i bolig og yrkesbygg. 

Bedre kjønnsbalanse

I NHOs siste medlemsundersøkelse ble bedriftslederne i byggenæringen spurt om de var fornøyde med kjønnsbalansen i egen virksomhet. 40 prosent av de som svarte sa nei. Bygg og anlegg er en av næringene med lavest kvinneandel. Vi ønsker å jobbe for å oppnå bedre kjønnsbalanse på utdanning og kurs innenfor bygg og eiendom. Dette gjør vi gjennom rekrutteringskampanjer og profilering.