Kvalitetspolicy

Kvalitetspolicyen setter rammeverket for kvalitetsområdene og kvalitetsmålene. Den støtter våre oppgaver og visjon, og skal være i samsvar med konteksten og formålet til virksomheten.

kvalitetspolicy

Vårt rammeverk for god kvalitetsledelse

Gjennom kvalitetspolicyen forplikter vi oss til å tilfredsstille kravene til NOKUT, Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring (NKR) og ISO 21001. På denne måten sikrer vi god kvalitet i våre tjenester, arbeids-, og læringsmiljø. Vi følger utviklingen innen teknologi og vitenskap, og bruker dette aktivt til å forbedre våre tjenester.   NEAK tar sitt samfunnsansvar på alvor, og vil derfor gjennom vår policy bidra til FNs bærekraftsmål om god opplæring; bærekraftige byer og lokalsamfunn; ansvarlig forbruk og produksjon; samarbeid for å nå målene; anstendig arbeid og økonomisk vekst.  

Våre mål og beslutninger tar utgangspunkt i følgende veiledende prinsipper:

  • Vi er bevisst vårt samfunnsansvar.  
  • Utvikling i opplæring, teknologi og vitenskap er verktøy vi kan bruke.  
  • Våre tjenester skal være av høy kvalitet og være gode referanser for fremtidige kunder og andre interessenter. 
  • Vi har en forpliktelse til kontinuerlig forbedring av vårt kvalitetssystem, som sikrer kvaliteten på tjenester, prosesser og HMS. Kvalitetsarbeidet skal være systematisk med klar struktur. 
  • Vi utvikler og motiverer våre ansatte til å fremme prinsippene i kvalitetssystemet. 
  • Vi sikrer at vår virksomhet har ressursene den trenger for å sikre kvalitet, HMS og risiko knyttet til alle aspekter ved våre tjenester. 
  • Vi skal ivareta og utvikle vår intellektuelle eiendom. 
  • Dialog og samarbeid med interessenter skal bygge på tillit, behov og forventninger.  
AI-generert bilde fra adobe firefly.

Kvalitetsområder og mål

1: Fagmiljøenes faglige og pedagogiske kompetanse
Mål: Fagmiljøene skal holde høyt og pedagogisk nivå.
Delmål:
1. Skolen skal ha et fagmiljø som er tilpasset kurstilbudet.
2. Fagmiljøene skal ha tilgang på oppdatert litteratur og hjelpemidler.
Indikatorer: Utvikling i kompetanse, kan måles i en kompetansematrise.
1: Fagmiljøenes faglige og pedagogiske kompetanse
2: Startkompetanse og kursstart
Mål: Deltakerne skal ha en vellykket kursoppstart.
Delmål:
1. Gode rutiner for opptak og informasjon.
2. Fokusere på deltakernes faglige og sosiale sider i forbindelse med oppstart.
3. Rekruttere deltakere med relevant startkompetanse og høy motivasjon.
Indikatorer: lage spørreskjema om kursstart. Oversikt over opptaksgrunnlaget til kursdeltakere.
2: Startkompetanse og oppstart
3: Undervisning, praksis og arbeid
Mål: Undervisning, praksis og arbeid skal sikre at deltakeren tilegner seg ny og relevant kompetanse, samt utvikler gode læringsstrategier.
Delmål:
1. Kursdeltakerne skal være aktive deltagere i et læringsfellesskap med aktive læringsformer hvor deltakerne inviteres til å være med å forme læringsprosessen. 
2. Ta i bruk gode undervisningsverktøy som er tilpasset deltakernes behov.
3. Motivere til læring gjennom god undervisning.
4. Deltakernes tidsbruk skal være tilpasset kursets egenart. 
5. Deltakerne skal få god tilbakemelding og oppfølging i læringsarbeidet. 
6. Skolen skal veilede deltakerne i valg av riktig kurs.
7. Deltakernes erfaring skal aktivt brukes i undervisningssammenheng. 
8. Skolen skal gi god veiledning til deltakere og ansatte om sine systemer og kursplaner.
Indikatorer:
Gjennomføringsgraden til deltakerne
Tilfredshet med oppfølging fra praksisveileder
Tilfredshet med oppfølging fra faglærer 
Overordnet tilfredshet 
Deltakermotivasjon 
Deltakerinnsats
3. Undervisning, praksis og studiearbeid (læringsbane).
4: Deltakernes læringsutbytte
Mål: Skolen skal tilby kurs som sikrer deltakerne et læringsutbytte som er relevant for arbeidslivet og livslang læring.
Delmål:
1. Strategisk samarbeid med arbeidslivet for å sikre relevant kompetanse i kurset.
2. Læringsutbyttebeskrivelsene skal være utviklet i samarbeid med ledelse, fag- og bransjemiljø.
3. Skolen skal ha høy kvalitet i vurderingsarbeidet.
4. Skolen skal tidlig ta initiativ i forhold til deltakere som får forsinkelser i sine kursløp.
Indikatorer:
Sensorers vurdering av deltakernes læringsutbytte sett opp mot forventninger. 
Lærerens vurdering av faglig innhold i kurset. 
Deltakerens vurdering av om kurset er i tråd med forventet læringsutbytte. 
Bransjens evaluering av læringsutbyttet. 
4: Deltakerens læringsutbytte.
5: Deltakernes læringsmiljø
Mål: Skolen skal ha et læringsmiljø som fremmer livslang læring.
Delmål:
1. Deltakerne skal føle seg ivaretatt og motivert.
2. Aktiv deltakermedvirkning.
3. Skolen skal følge opp psykososiale forhold med relevans for læringsmiljøet.
4. Skolen skal sørge for god læringskultur og felleskap.
5. Skolen skal ha et godt faglig og sosialt læringsmiljø.
Indikatorer:
Studentenes vurdering av det sosiale og faglige læringsmiljøet, og deltakermedvirkning.
5. Deltakernes læringsmiljø.
6: Samspill med samfunn og arbeidsliv
Mål: Kursene skal være relevante for, og stimulere samfunns- og arbeidsliv.
Delmål:
1. Kursene skal forberede studenten for samfunnets og arbeidslivets behov.
2. Skolen skal utvikle kunnskap som er nyskapende innenfor sine fagområder, og gjerne i samarbeid med eksterne aktører.
3. Inngå samarbeidsavtaler med bransjeaktører.
Indikatorer:
Tilbakemelding fra bransjeundersøkelser
Antall samarbeidsavtaler med bransjen
6: Samspill med samfunn og arbeidsliv.
7: Kursdesign og ledelse
Mål: Sikre god kvalitet og utvikling i kursplaner.
Delmål:
1. Kursplaner skal være styrende for gjennomføring av kurset.
2. Kursene skal evalueres jevnlig og i henhold til rutiner for evaluering og forbedring.
3. Ansvar og organisering skal være tydelig.
Indikatorer:
Deltakernes vurdering av kursets organisering, vurderingsformer og evne til inspirasjon.
Underviserens vurderinger av læringsaktiviteter.
7: Kursdesign og ledelse

Har du spørsmål?