Kvalitetspolicy

Kvalitetspolicyen setter rammeverket for kvalitetsområdene og kvalitetsmålene. Den støtter våre oppgaver og visjon, og skal være i samsvar med konteksten og formålet til virksomheten.

kvalitetspolicy

Vårt rammeverk for god kvalitetsledelse

Gjennom kvalitetspolicyen forplikter vi oss til å tilfredsstille kravene til NOKUT, Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring (NKR) og ISO 21001. På denne måten sikrer vi god kvalitet i våre tjenester, utdanning, arbeids-, og læringsmiljø. Vi følger utviklingen innen utdanning, teknologi og vitenskap, og bruker dette aktivt til å forbedre våre tjenester.   NEAK tar sitt samfunnsansvar på alvor, og vil derfor gjennom vår policy bidra til FNs bærekraftsmål om god utdanning; bærekraftige byer og lokalsamfunn; ansvarlig forbruk og produksjon; samarbeid for å nå målene; anstendig arbeid og økonomisk vekst.  

Våre mål og beslutninger tar utgangspunkt i følgende veiledende prinsipper:

  • Vi er bevisst vårt samfunnsansvar.  
  • Utvikling i utdanning, teknologi og vitenskap er verktøy vi kan bruke.  
  • Våre tjenester skal være av høy kvalitet og være gode referanser for fremtidige kunder og andre interessenter. 
  • Vi har en forpliktelse til kontinuerlig forbedring av vårt kvalitetssystem, som sikrer kvaliteten på tjenester, prosesser og HMS. Kvalitetsarbeidet skal være systematisk med klar struktur. 
  • Vi utvikler og motiverer våre ansatte til å fremme prinsippene i kvalitetssystemet. 
  • Vi sikrer at vår virksomhet har ressursene den trenger for å sikre kvalitet, HMS og risiko knyttet til alle aspekter ved våre tjenester. 
  • Vi skal ivareta og utvikle vår intellektuelle eiendom. 
  • Dialog og samarbeid med interessenter skal bygge på tillit, behov og forventninger.  
AI-generert bilde fra adobe firefly.

Kvalitetsområder og mål

kvalitetspolicy
1: Fagmiljøenes faglige og pedagogiske kompetanse
Mål: Fagmiljøene skal holde høyt og pedagogisk nivå.
Delmål:
1. Skolen skal ha et fagmiljø som er tilpasset utdanningstilbudet.
2. Fagmiljøene skal ha tilgang på oppdatert litteratur og hjelpemidler.
Indikatorer: Utvikling i kompetanse, kan måles i en kompetansematrise.
1: Fagmiljøenes faglige og pedagogiske kompetanse
2: Startkompetanse og studiestart
Mål: Studenter skal ha en vellykket studiestart.
Delmål:
1. Gode rutiner for opptak og informasjon.
2. Fokusere på studentenes faglige og sosiale sider i forbindelse med oppstart.
3. Rekruttere studenter med relevant startkompetanse og høy motivasjon.
Indikatorer: lage spørreskjema om studiestart og kursstart. Oversikt over opptaksgrunnlaget til studenter og kursdeltakere.
2: Startkompetanse og oppstart
3: Undervisning, praksis og studiearbeid
Mål: Undervisningen, praksis og studiearbeidet skal sikre at studenten tilegner seg ny og relevant kompetanse, samt utvikler gode læringsstrategier.
Delmål:
1. Studentene skal være aktive deltagere i et læringsfellesskap med studentaktive læringsformer hvor studentene inviteres til å være med å forme læringsprosessen. 
2. Ta i bruk gode undervisningsverktøy som er tilpasset studentenes behov.
3. Motivere til læring gjennom god undervisning.
4. Studentenes tidsbruk skal være tilpasset studiets eller kursets egenart. 
5. Studentene skal få god tilbakemelding og oppfølging i læringsarbeidet. 
6. Skolen skal veilede studentene i valg av riktig studium eller kurs.
7. Studentenes erfaring skal aktivt brukes i undervisningssammenheng. 
8. Skolen skal gi god veiledning til studenter og ansatte om sine systemer, studieplaner og kursplaner.
Indikatorer:
Gjennomføringsgraden til studentene
Tilfredshet med oppfølging fra praksisveileder
Tilfredshet med oppfølging fra faglærer 
Overordnet tilfredshet 
Studentmotivasjon 
Studieinnsats
3. Undervisning, praksis og studiearbeid (læringsbane).
4: Studentenes læringsutbytte
Mål: Skolen skal tilby utdanning som sikrer studenten et læringsutbytte som er relevant for arbeidslivet og livslang læring.
Delmål:
1. Strategisk samarbeid med arbeidslivet for å sikre relevant kompetanse i utdanningen.
2. Læringsutbyttebeskrivelsene skal være utviklet i samarbeid med ledelse, fag- og bransjemiljø.
3. Skolen skal ha høy kvalitet i vurderingsarbeidet.
4. Skolen skal tidlig ta initiativ i forhold til studenter som får forsinkelser i sine studie- eller kursløp.
Indikatorer:
Sensorers vurdering av studentenes læringsutbytte sett opp mot forventninger. 
Lærerens vurdering av faglig innhold i studiet eller kurset. 
Studentenes vurdering av om studiet eller kurset er i tråd med forventet læringsutbytte. 
Bransjens evaluering av læringsutbyttet. 
4: Studentenes læringsutbytte.
5: Studentenes læringsmiljø
Mål: Skolen skal ha et læringsmiljø som fremmer livslang læring.
Delmål:
1. Studentene skal føle seg ivaretatt og motivert.
2. Aktiv studentmedvirkning.
3. Skolen skal følge opp psykososiale forhold med relevans for læringsmiljøet.
4. Skolen skal sørge for god læringskultur og felleskap.
5. Skolen skal ha et godt faglig og sosialt læringsmiljø.
Indikatorer:
Studentenes vurdering av det sosiale og faglige læringsmiljøet, og studentmedvirkning.
5. Studentenes læringsmiljø.
6: Samspill med samfunn og arbeidsliv
Mål: Studiene og kursene skal være relevante for, og stimulere samfunns- og arbeidsliv.
Delmål:
1. Studiene og kursene skal forberede studenten for samfunnets og arbeidslivets behov.
2. Skolen skal utvikle kunnskap som er nyskapende innenfor sine fagområder, og gjerne i samarbeid med eksterne aktører.
3. Inngå samarbeidsavtaler med bransjeaktører.
Indikatorer:
Tilbakemelding fra bransjeundersøkelser
Antall samarbeidsavtaler med bransjen
6: Samspill med samfunn og arbeidsliv.
7: Utdanningsdesign og ledelse
Mål: Sikre god kvalitet og utvikling i studieplaner og kursplaner.
Delmål:
1. Studieplaner og kursplaner skal være styrende for gjennomføring av utdanningen.
2. Utdanningene skal evalueres jevnlig og i henhold til rutiner for evaluering og forbedring.
3. Ansvar og organisering skal være tydelig.
Indikatorer:
Studentenes vurdering av studiets organisering, vurderingsformer og evne til inspirasjon.
Underviserens vurderinger av læringsaktiviteter.
7: Utdanningsdesign og ledelse

Har du spørsmål?