Fagplan Innføring i taksering

Studere _Norges Eiendomsakademi (1)

Studiet Innføring i taksering skal gi studenten en grunnleggende innføring i emner som er viktige å ha for an takstmann og for å gå videre på spesialiseringsområdene innen taksering.

I introduksjon til taksmannsyrket blir det fokusert på å gi en generell innføring i de utfordringer og muligheter som møter en takstmann. I denne delen av studiet skal studentene få en innføring i takstbransjens historie og utvikling fra de tidligste kjente takstene som er bevart og fram til i dag. Taksering vil si å beregne verdien av noe. Studentene skal få en innføring i de valgmulighetene som yrket gir. Studenten skal også få en forståelse av hvilke utfordringer som vil møte en takstmann i utøvelsen av yrket. For å lykkes som takstmann er det finnes ingen snarveier. Det er stort sett hardt arbeid, seriøsitet, kompetanseutvikling og formidlingsevne som gjelder. Undervisningen skal synliggjøre både positive sider ved yrket og utfordringene som takstmannen kan møte.

Takstmannen har et samfunnsansvar og takstmannen skal representere sin organisasjon med integritet på en slik måte at det skaper tillit til takstmannen som en viktig samfunnsaktør i eiendomsbransjen i alle grensesnitt hvor takstmannen er i kontakt med andre aktører. Det vil derfor gis en innføring i roller, hvordan møte samarbeidspartnere, kunder og det å utføre et oppdrag i kommunikasjonen mellom oppdragsgiver og takstmann.

Takstmannens etiske standard skal være udiskutabel og minst på høyde med takstbransjens etiske regelverk. I faget etikk skal studenten skal få en grundig innføring i takstbransjens etiske regelverk og hva dette regelverket innebærer for takstmannens daglige virke og samfunnet generelt og kunne forstå betydningen av viktige begreper knyttet til etikk og integritet. Uavhengighet, integritet, habilitet og adferd er viktige elementer innen etikkundervisningen.

I den juridiske delen av emnet vil studentene få kunnskap om plan- og bygningsloven og andre viktige lover som Eierseksjonsloven, Tomtefesteloven, Konsesjonsloven Odelsloven, Husleielovgiving, Kulturminneloven, Borettslagsloven, Lov om pant. Det blir gitt en grunnleggende innføring på dette området med vekt på det som er viktig for takstmenn.

Studentene skal kjenne til de mest vanlige takseringsprinsippene og takseringsmetodene og skjematur som benyttes. Studentene skal forstå hvordan skjematurene er bygget opp og hvordan de skal benyttes i det praktiske arbeidet, heri kunne benytte tilgjengelig dataverktøy. Studentene skal kjenne til de instruksene og veiledningene som gjelder for utfylling av de enkelte avsnitt/tekstboksene i skjematuret. Studentene skal ha kunnskap om det ansvaret han har dersom takstrapporten ikke tilfredsstiller takstfaglige krav eller dersom instrukser ikke følges.

Dette temaet skal gi studenten grunnleggende kunnskaper om etterfølgende tema.

Takseringsprinsipper:

 • markedsverdi/ Normal salgsverdi
 • låneverdi
 • ligningsverdi
 • bruksverdi
 • kapitalisert verdi
 • forsikringsverdi
 • teknisk verdi (byggekost, elde, slitasje)
 • tomteverdi
 • tomteverdi festet tomt

Takseringsmetoder:

 • formålet med taksten
 • tilbud og etterspørsel etter eiendommer
 • en eiendoms økonomiske avkastning
 • avkastning og risiko
 • utregning av kapitalisert verdi
 • metoder for verdiberegning
 • kapitalisert verdi
 • neddiskontering av kontantstrøm
 • teknisk verdi
 • sammenlignbare priser
 • drøfting av metoder

Grunninnføring i ulike takseringsspesialområder. I denne delen av undervisningen skal det på et overordnet nivå orienteres om de aktuelle skjematurene som er knyttet opp til takstområdene. Studentene skal få en innføring i hvilke takseringsområder og rapportformer som er de mest vanlige som benyttes i dag. De skal få en innføring i hvilke oppdrag de ulike rapportene benyttes. Hvilken kompetanse som kreves i de ulike takseringsområdene. Dette temaet henger nøye sammen med temaet som omfatter rapportskriving.

Studentene skal få en grunninnføring av språkbruken i takstrapporter. Den språklige delen av en takstrapport er svært viktig. Det hjelper lite om den faglige delen er god dersom du ikke klarer å formidle budskapet på en korrekt og lett forståelig måte til leseren.

I en god fagtekst, enten det er en rapport eller en artikkel, klarer fagpersonen å formidle fagkunnskapen sin til en legmann på en enkel, lettfattelig, men likevel sakkyndig måte.

I tillegg til god fagkunnskap er det altså nødvendig både med «tekstkompetanse» og et bevisst forhold til hvem som skal lese teksten. Kunden skal forstå det som skrives.  I tillegg til det som er nevnt over er det viktig at takstmannen behersker elementære rettskrivingsregler og kursdelen skal bevisstgjøre spesielt om dette.

Studentene skal innføres i kvalitetssikringstankegang. Kvalitetssikring er planlagte og systematiske aktiviteter som blir gjort for å sikre seg at et produkt eller en tjeneste vil oppfylle kravene til kvalitet. Kvalitetssikring er en del av kvalitetsstyringen til en organisasjon. Kvalitetssikring er alle aktiviteter som bidrar til at interne og eksterne aktiviteter i en virksomhet tilfredsstiller krav til fastsatte mål for oppnåelse av kvalitet.  En vellykket kvalitetssikring vil stor grad være avhengig av hvilken kvalitetstenkning som legges til grunn i virksomheten – kvalitetspolitikken.

Vi skal sikre oss mot at noe går galt. Når noe går galt kan det ha konsekvenser for:

 • økonomien (erstatningsansvar)
 • oppdragsmengden (mindre oppdrag, dårligere inntjening)
 • konsekvenser for kollegaer og bransjen

Grunnleggende for tenking omkring kvalitetssikring kan være.

 • hva kan gå galt.
 • hva må ikke gå galt.
 • hva er konsekvensene hvis det går galt.

Studentene skal gis en innføring i grunnleggende finansmatematikk. Prosentregning, annuitetsberegning og nåverdiberegninger er viktige elementer i undervisning. Grunnleggende finansmatematikk skal legge grunnlaget for forståelsen av fagene Takseringsprinsipper/takseringsmetoder. Innhold og omfang tilpasses dette fagområdet.

Læringsutbytte

Ved fullført emne skal studenten ha følgende totale læringsutbytte:

Kunnskaper

Kandidaten har:

 • grunnleggende kunnskaper om takstmannens roller og begrensninger
 • kunnskaper om etiske retningslinjer for takstmenn
 • kunnskaper om gjeldende juridiske temaer
 • kunnskap om plan- og bygningsloven
 • kunnskaper om takseringsprinsipper og metoder
 • kunnskap om grunnleggende finansmatematikk
 • kunnskap om språkbruk i takstrapporter
 • kunnskap om ulike takseringsområder og grenser mellom disse

Krav til forkunnskaper

Kandidaten:

 • har bakgrunn som Byggmester som tømrer eller murer
 • teknisk fagskole – bygg
 • bygningsingeniør
 • arkitekt

Undervisnings- og læringsformer

Forelesningene vil være samlingsbasert. Det forutsettes stor grad av selvstudium før, mellom og etter samlingene. I tillegg til de tradisjonelle forelesningene vil det bli gjennomført flere øvelser hvor det forutsettes at studentene bidrar aktivt.

Arbeidskrav

1 oppgave.
Godkjent arbeidskrav er gyldig i det påfølgende semesteret etter godkjenningen

Vurderingsform

Deleksamen, med en semesteroppgave og en teorioppgave (hjemmeeksamen).

Karakterskala A-F der F tilsvarer ikke bestått. Begge deler må være bestått for å få karakter i emnet. Ved ikke bestått på en av delene, kan den delen som ikke er bestått bli tatt som ny/utsatt eksamen.
Ved ny/utsatt eksamen blir teorioppgave gjennomført som en muntlig eksamen.

 

Tilbake til påmeldingssiden

 

Oppdatert 30. juli 2019.