Verditaksering av næringseiendom

Nå kan du ta et nytt og revidert studie i verditaksering av næringseiendom.

Faglig sett ligger ambisjonen på et høyt, internasjonalt nivå. Taksering av næringseiendom er gjerne knyttet til store og ofte internasjonale transaksjoner. Det stilles strenge krav til de som skal utføre slike oppdrag. Studiet er utviklet i samarbeid med Norsk takst og ledende fagpersoner ved NTNU.

Studiet er komprimert til ett semester. Undervisningen er nettstøttet, og ellers konsentrert om to seminarer over totalt 10 dager. Studiet tilsvarer 25 studiepoeng. Det som ellers gjør opplegget spennende er den sterke rekken av forelesere som er på plass. Dette er folk som formidler kunnskap på toppnivå, og som kan inspirere kandidatene våre.

På forelesningsprogrammet står Svein Bjørberg, professor ved NTNU, Kjell Banken, forsker og daglig leder i Finans-Consult AS, Martin Nyberg, partner i Newsec , Sølve Bærug, førsteamanuensis ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet, og Kjetil Garder, partner i Sandvika advokatkontor.

Norsk takst stiller med prosjekt- og utviklingssjef Øystein Harkinn. I tillegg bidrar Claus Norsted, selv erfaren takstmann og hovedstyremedlem i Norsk takst. Faglig sett dekker innholdet prinsipper innen økonomisk teori, statistiske analyser og finans, risiko og lønnsomhet, kontantstrømanalyser og nåverdiberegning, drift, vedlikehold og utvikling, byggteknikk, budsjett og økonomistyring, relevant lovgivning samt takstmetoder og standarder.

Denne typen taksering baserer seg i økende grad på internasjonale standarder. Studiet ivaretar utdanningskravene som er definert av TEGOVA (The European Group of Valuers Associations). I regi av TEGOVA utstedes også anerkjennelsen REV (Recognized European Valuer). I Norge er det Norsk takst som representerer TEGOVA, og gir den formelle godkjennelsen til kandidater som skal kunne benytte REV-stempelet i sine rapporter.

Denne kvalitetsnormen har fått et godt fotfeste blant aktører som etterspør takst-kompetanse innen næringseiendom, og det blir stadig vanligere å stille krav om dette. Studiet retter seg i hovedsak mot kandidater som har fag- og bransjekunnskap fra før, men ønsker å kvalifisere seg for REV-sertifisering.