Studieplan Tilstandsanalyse av boliger

Studier _taksering _takstmann _bygningssakkyndig (1)

Studiet Tilstandsanalyse av boliger gir deg innføring i tilstandsanalyse, lov og regelverk, bygningskonstruksjoner, fukt-, sopp- og råteproblematikk, tekniske anlegg, estetikk og restlevetid. Etter gjennomført studium skal du kunne utføre tilstandsanalyse av boliger etter de krav som NS 3424 og NS 3600 stiller.

Studiets varighet:

Deltid over ett semester.

Informasjon om studiet:

Studiet omhandler bl.a. innføring i tilstandsanalyse, lov og regelverk, bygningskonstruksjoner, fukt-, sopp- og råteproblematikk, tekniske anlegg, estetikk og restlevetid.

Opptakskrav:

Vi anbefaler generell studiekompetanse eller realkompetanse. Målgrupper for studiet er personer med relevant bygningsteknisk utdanning som for eks. byggingeniør, murer- og / eller byggmester, og personer med teknisk fagskole.

Videre utdanning og yrkesmuligheter:

Videre utdanning kan være andre studier ved Norges Eiendomsakademi.

Læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten har

 • relevant kunnskap om metoder for vurdering av byggverks tekniske tilstand
 • kunnskap om relevant lovverk og standarder

Ferdigheter

Studenten kan

 • utføre tilstandsanalyse basert på gjeldende versjon av NS3424 Tilstandsanalyse av byggverk - innhold og gjennomføring
 • utføre arealmålinger basert på gjeldende Takstbransjens retningslinjer for arealmåling og NS 3940 Areal og volumbergening av bygninger
 • beregne og fastsette teknisk verdi
 • utarbeide boligsalgsrapport basert på gjeldende versjon av NS3600 Teknisk tilstandsanalyse ved omsetning av bolig
 • utarbeide rapport i datasystemet til Norsk takst.

Generell kompetanse

Studenten skal 

 • kunne anvende relevant takstteori

Studiets oppbygging og innhold:

Studiet omhandler 

 • formelle rammer, lover og krav ved tilstandsanalyse
 • innføring i tilstandsanalyse, NS3424, NS3940 og NS3600
 • fuktproblematikk
 • teknisk, funksjonell, økonomisk, estetisk og restlevetid
 • miljøfarlige stoffer
 • brukbarhet, sikkerhet og energi
 • sopp og råte, inne- og utemiljø
 • utvendige bygningskonstruksjoner
 • innvendige bygningskonstruksjoner
 • tekniske anlegg: ventilasjon, varme, sanitær og elektro
 • rapportformer: boligsalg, reklamasjon, generell tilstand og byggsertifisering

Organisering og læringsformer:

Studiet er nettbasert i kombinasjon med to samlinger og ett webinar.
Kommunikasjon med faglærer mellom samlingen gjennomføres via e- læringsplattform.


Arbeidskrav og arbeidsomfang

 • To prosjektoppgaver med et omfang på 20 sider + evt. tillegg

Alle arbeidskravene må være godkjente senest tre uker før eksamen for at studentene skal kunne fremstille seg til eksamen.

300 arbeidstimer må påberegnes.

Tilbakemelding underveis:

Studentene får tilbakemeldinger på arbeidskravene.

Evaluering av studiet:

For å kunne tilby en aktuell og relevant utdanning med god kvalitet, er vi avhengige av studentenes tilbakemeldinger. 

Evaluering gjennomføres i henhold til NEAKs kvalitetssystem.

Vurdering:

Individuell hjemmeeksamen. Varighet: 14 dager fra utleveringsdato.

Besvarelsen skal utarbeides i henhold til mal for boligsalgsrapport og skrives i det formatet som er bestemt for rapporten. 
Antall sider: ca. 35 + vedlegg

Det benyttes karakterregel fra A til F, hvor A er beste og E dårligste beståttkarakter. F er "ikke bestått".

Alle skriftlige arbeidskrav og eksamensoppgaver kan plagiatkontrolleres. Plagiering og avskrift av faglitteratur og andre skriftlige arbeider uten korrekt bruk av referanser/kilder vil bli vurdert som forsøk på fusk. 

Litteratur:

Med forbehold om endringer før studiestart.

Gangsø, Svein og Øyvind Stokke, Tekniske installasjoner - del 1, 2011, Eiendomsforlaget AS

Gangsø, Svein og Øyvind Stokke, Tekniske installasjoner - del 2, 2011, Eiendomsforlaget AS

Gangsø, Svein og Øyvind Stokke, Tekniske installasjoner - del 3, 2011, Eiendomsforlaget AS

Gangsø, Svein, Branntekniske forhold og krav til boliger, 2014, Eiendomsforlaget AS

Karlsen, Per Kristian , Tetthetsmåling og termografi av boliger, 2011, Eiendomsforlaget AS

Moen, Tore Ingar og Vik, Bjørn, Bygningskonstruksjoner - del 2: Sekundære bygningsdeler og overflater, 2014, Eiendomsforlaget AS

Stousland, Carl, Arkitektur, miljø og funksjonskrav, 2011, Eiendomsforlaget AS

Vik, Bjørn, Bygningskonstruksjoner - del 1: Primære bygningsdeler. Grunn og fundamenter, 2014, Eiendomsforlaget AS

Vik, Bjørn og Moen, Tore Ingar, Bygningskonstruksjoner - del 3: Supplerende bygningsdeler, fast inventar og prefab. rom, 2014, Eiendomsforlaget AS

Weydahl, Erling, Energi med vekt på energibruk i boliger, 2011, Eiendomsforlaget AS

Øye, Leif, Miljømessige forhold, 2011, Eiendomsforlaget AS

Aakerøe, Are, m. fl., Rapportformer – del 1: Boligsalgsrapport, byggsertifisering, reklamasjonsrapport, 2011, Eiendomsforlaget A

 

Følgende litteratur fås kjøpt andre steder (Valgfritt)

Mattson, Johan, Muggsopp i bygninger, 2004, Mycoteam.

Våtromsnormen, inkl. byggforskserien, siste utgave.

Simpson, John A. Property Inspection: An Appraiser's Guide, 1997, MAI.

Geving, Stig, Jan Vincent Thue, Fukt i bygninger, 2002, SINTEF Byggforsk

 

Standarder

NS 3424 Tilstandsanalyse for byggverk - Innhold og gjennomføring, 2012, Standard Norge (Tilgang via E-læringsportalen)

NS 3451 Bygningsdelstabellen, 2009, Standard Norge (Tilgang via E-læringsportalen)

NS 3600 Teknisk tilstandsanalyse ved omsetning av bolig, Standard Norge (Tilgang via E-læringsportalen)

 

Lovdata

 • Avhendingsloven
 • Bustadoppføringslova

 

Meld deg på her