Skrikende behov etter takstfolk som kan taksere naturskade

Skrikende behov etter takstfolk som kan taksere naturskade

Takstfirmaer har nå en ekstrem pågang med skadesaker på grunn av styrtregn og flom. Ved Drammen takstsenter er de i full sving med å håndtere følgene av de siste ukenes ekstremvær.

naturskade

Jan-Erik Mikarlsen i Drammen Takstsenter forteller om en ekstrem pågang og at de må hente inn takstfolk fra andre deler av landet.

Vi er i full sving med å håndtere følgene av de siste ukenes ekstremvær. Arbeidsmengden er stor for våre sakkyndige og det ser ikke ut til å roe seg med det første. Vi søker hjelp både for å ta vare på våre ansattes helse og møte et pressende behov for de berørte.

Jan-Erik Mikarlsen, Drammen Takstsenter

Norsk takst er bransjeorganisasjonen for takstforetak som Drammen Takstsenter. I medlemsmassen har de nær 700 takstingeniører som har kompetanse til å drive med skadetaksering. Administrerende direktør Daniel Helgesen sier til NRK at takstingeniører sendes i hopetall til Østlandet for å taksere skader.

Vi har etter dialog med skadeutvalget til Finans Norge og Norsk Naturskadepool bidratt med å skaffe beredskap fra vår medlemsmasse over hele landet. Vi har sørget for at våre medlemsbedrifter og takstingeniører kommer fra lengst nord, sør og vest i landet for å bidra med sin kapasitet.

Daniel Helgesen, Adm. direktør i Norsk takst.

Opplæring i taksering av naturskade

Norges Eiendomskademi (NEAK) tilbyr en nettbasert opplæring i naturskade for bygningssakkyndige og takstingeniører. Opplæringen er utviklet i samarbeid med Norsk Naturskadepool og Landbruksdirektoratet. Målet er å gi deltakerne en god oversikt over lovverket og organiseringen rundt Naturskadepoolens ansvarsområde.  I tillegg gir den en praktisk tilnærming til de ulike skadeårsakene. Foreleserne kommer blant annet fra Gjensidige, Norsk Naturskadepool og Landbruksdirektoratet.

Gjennom opplæringen i naturskade lærer deltakerne å taksere naturskader så nøyaktig som mulig, både med tanke på skadeårsak og skadeomfang. Takstrapporten skal inneholde alle opplysninger som medfører at selskapet gir den skadelidte et korrekt skadeoppgjør.

Henning Simonsen, Seniorrådgiver i Norsk Naturskadepool

Naturskadeordningen

I Norge har vi siden 1980 hatt en todelt erstatningsordning ved naturskader på ting. Hvem som erstatter skaden er avhengig av om objektet kan forsikres eller ikke. Ting som kan brannforsikres, erstattes av forsikringsselskapene. Dette er regulert i naturskadeforsikringsloven. Det som ikke kan forsikres, som landbruksarealer, veier, broer og annen infrastruktur, erstattes av statens naturskadeordning. Dette er regulert på tilsvarende måte i naturskadeerstatningsloven.

Naturskadeforsikringsordningen er en lovpålagt forsikring som er knyttet til brannelementet i forsikring av ting. Alle bygninger og løsøre som forsikres mot brannskader, blir automatisk forsikret mot naturskade. Dette følger av naturskadeforsikringsloven. Ordningen administreres av Norsk Naturskadepool, hvor forsikringsselskapene er medlemmer. Norsk naturskadepool utlikner naturskadeerstatningene som medlemsselskapene utbetaler.

Det er gjerne mange involverte aktører ved en naturskade. Dersom det for eksempel dreier seg om en skredskade med problemstillinger knyttet til sikring, må den skadelidte henvende seg til kommunen. Kommunen kan igjen søke råd og bistand hos Norges vassdrags- og energidirektorat.

Norsk takst samler skadebransjen på årlig konferanse

Norsk takst samler skadebransjen på årlig konferanse

Norsk takst samler nok en gang skadebransjen på en årlig konferanse. Er vi forberedt på de utfordringene som skadebransjen vil møte i fremtiden? Norsk takst Skadekonferanse arrangeres mandag 13. og tirsdag 14. februar.

Er vi forberedt på de utfordringene som skadebransjen vil møte i fremtiden?

Norsk takst samler skadebransjen for å se nærmere på de utfordringene som bransjen møter. Konferansen har fokus på bærekraft, skadebegrensning og redusert skadeomfang. Vi har invitert tidligere sjefsingeniør i vegdirektoratet Tormod Dyken som vil snakke om hva som egentlig skjedde med Trettenbrua. Flom, storm og svak konstruksjon er en tematikk som alltid er like aktuelt. Leder i Takst Eiendom Bjørn Sævild og fagkonsulent i Fremtind Jens Krog vil snakke om problemstillinger her.

Skader på betong, brannsikkerhet og vannskader

Når skadebransjen samles er det nok av temaer å dyppe ned i. Hvilke skader ser vi på betong? Og hvordan fungerer egentlig fjernavlesning av vannskader? De beste fra bransjen vil diskutere flere aktuelle problemstillinger. Videre får vi en grundig gjennomgang av brannsikkerhet ved skadereperasjon med Geir Drangsholt fra Safezone. Vi får vist gode eksempler på skadesaker og hvordan man beskriver merverdi. Det blir satt av gode pauser og tid til å snakke med bransjen og dele erfaringer!

Norsk takst samler skadebransjen
Norsk takst samler skadebransjen. Adm. direktør Espen Fuglesang og Fagsjef Nils Øyvind Andersen i datterselskapet NEAK er ansvarlig for gjennomføringen av konferansen.

Når Norsk takst samler skadebransjen vil de ved hjelp av datterselskapet NEAK ivareta arrangementet med aktuell tematikk på programmet. Administrerende direktør i NEAK Espen Fuglesang tror konferansen blir en god arena for å knytte relasjoner mellom aktørene i bransjen.

Mer ekstremvær gir behov for kvalifiserte takstingeniører

Mer ekstremvær gir behov for kvalifiserte takstingeniører

Mer ekstremvær gir behov for kvalifiserte takstingeniører. Stadig flere naturskader gjør at takstfirmaer landet over etterspør takstingeniører. Takstingeniører med spesialkompetanse i naturskadetaksering. NEAK har den eneste godkjente utdanningen av denne spesielle typen takstingeniører i Norge.

Videoopptak av naturskadekurs

Samarbeid med Landbruksdirektoratet og Norsk Naturskadepool

Mer ekstremvær gir behov for kvalifiserte takstingeniører. I samarbeid med Landbruksdirektoratet, Norsk Naturskadepool og takstbransjen ved Norsk takst, har NEAK uteksaminert flere hundre naturskade-takstingeniører siden opplæringen ble etablert i 2018.

Naturskadetakst er en egen fagretning innenfor takstyrket, som det dessverre ser ut til å være et økt behov for. Klimaforskerne virker ganske samstemte om at vi vil få mer ekstremvær. Da er det viktig å ha dyktige takstingeniører som kan taksere skadene.

Adm. direktør i NEAK, Espen Fuglesang

Mer ekstremvær og flere naturskader

Ekstremvær er vær som medfører fare for liv og verdier. Klimaendringer fører til at ekstremhendelser som hetebølger, tørke, brann, styrtregn og flom skjer oftere og blir mer intense, ifølge Miljødirektoratet. Det har vært en jevn økning i både antall utbetalinger og erstatningssummer etter naturskader de siste årene. Ifølge statistikk fra Finans Norge ble det i 2020 meldt inn over 12 000 skader etter stormflo, flom, storm og skred til norske skadeforsikringsselskap.

Naturskade i lovens forstand er skade på bygning/innbo som direkte skyldes skred, storm, flom, stormflo, jordskjelv eller vulkanutbrudd. Naturskader rammer ulikt, avhengig av topografi, geologi og befolkningstetthet. I Norge er det storm som har medført størst samlet skade. 

Kilde: Finansnorge.no

Krav til kompetanse

Det var i 2018 at en ny lov om erstatning etter naturskader trådte i kraft. Landbruksdirektoratet bestiller takst for statens utbetalinger ved slike skader. De krever at takstingeniører må ha bransjetilknytning og være godkjent for naturskader. Også Norsk Naturskadepool, hvor alle de norske skadeforsikringsselskapene er medlemmer, krever at takstmenn de benytter har denne godkjenningen.

Takstmann, takstingeniør eller bygningssakkyndig?

Fageksperter innen taksering har tradisjonelt benyttet tittelen takstmann. Nå benytter imidlertid mange heller den kjønnsnøytrale tittelen takstingeniør. Mange av de som jobber med taksering har en bakgrunn som byggingeniør eller fagskoleingeniør. Tittelen bygningssakkyndig blir benyttet for å titulere en person som kan utføre tilstandsanalyser etter de nye reglene for trygg bolighandel. Derfor er tittelen benyttet i forskrift til avhendingslova.

Bli sertifisert takstmann, takstingeniør eller bygningssakkyndig

Kun gjennom vår takstutdanning kan du bli kvalifisert til å søke om medlemskap og sertifisering i Norsk takst. Å være sertifisert takstingeniør i Norsk takst er et kvalitetsstempel som verdsettes i markedet. For eksempel tilbyr Norsk takst et unikt fagmiljø og svært mange gode medlemsfordeler. Dersom målet ditt er å bli sertifisert anbefaler vi at du setter deg inn i deres krav til medlemskap. Før du starter på takstutdanningen kan du be om en prekvalifisering. Da kan du få vite om du vil kvalifisere til sertifisering etter endt utdanning.