Hvordan planlegge undervisningen

Her kan du som underviser lese hvordan du planlegger for en god undervisningsøkt ved hjelp av noen enkle trinn.

hvordan planlegge undervisningen

Lag konkrete læringsmål basert på læringsutbyttebeskrivelsen

Hvordan planlegge undervisningen? Dersom du overtar et eksisterende emne, tar du utgangspunkt i de læringsutbyttebeskrivelsene som finnes i kursplanen eller studieplanen. I NEAK bruker vi beskrivelser som inkluderer kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse. Når du skal planlegge en økt med undervisning starter du med å formulere en liste med konkrete læringsmål for hvert av læringsutbyttene. Gjennom å lage konkrete læringsmål kan du planlegge økten på en god måte. Videre vil de konkrete læringsmålene hjelpe studentene til å forstå hvordan du vektlegger ulike deler av fagstoffet. Når du har satt læringsmålene for undervisningsøkten din har du gjort det viktigste forarbeidet.

Hva er forskjellen på læringmål og læringsutbytte?

Læringsmål utrykker intensjonen for læring, mens læringsutbyttebeskrivelser uttrykker hva studenten kan og er i stand til å gjøre etter endt utdanning eller kurs.

Bruk veiledende modell

Modellen The structure of observed learning outcomes (kalt SOLO-taksonomien) gjør det mulig å sortere de ulike verbene og se dem i sammenheng med studentenes læring. For å tilrettelegge for dybdelæring og faglig forståelse, er det viktig å utvikle læringsutbytter og undervisnings- og vurderingsformer som ligger mot høyre i taksonomien.

Hvordan planlegge undervisningen
SOLO-taksonomien kan benyttes når du planlegger en undervisningsøkt.

Viktig å tenke på når du lager læringsmål

  • Dekker læringsmålene enkle eller mer komplekse ferdigheter?
  • Dekker læringsmålene både kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse?
  • Hvordan kan du bruke læringsmålene når du velger undervisningsaktiviteter og vurderingsform?

Eksempel på konkrete læringsmål for undervisningen

I eksempelet under blir et læringsutbytte konkretisert til tre ulike læringsmål. De tre punktene blir grunnlaget for en egen økt med undervisning eller en undervisningsaktivitet. 

Læringsutbytte: Etter å ha fullført emnet skal du ha god kjennskap til grunnleggende læringsteorier 

Læringsmål:

  • Du skal kunne gjengi de fem viktigste teoriene for læring 
  • Du skal kunne identifisere læringsteoretiske synspunkter fra tekster og eksempler 
  • Du skal kunne diskutere de ulike læringsteoriene opp mot digital undervisning 
planlegge undervisning

Velg undervisningsform og læringsaktiviteter

Bruk omvendt undervisning i planleggingen

Når du har satt læringsmålene kan du planlegge hvilket undervisningsforløp og hvilke aktiviteter som skal inngå. Hos NEAK bruker vi omvendt undervisning som metode i undervisningsplanleggingen. Vi forventer derfor at du setter deg inn i hva dette er før du planlegger din undervisningsøkt.

Kanskje er det viktig for deg å gi studentene en god introduksjon til et fagemne gjennom en forelesning. Når du bruker omvendt undervisning som metode kan du legge introduksjonen til det nye fagstoffet via videoforelesning eller lydfil slik at studentene kan gjennomgå det i eget tempo. Administrasjonen i NEAK hjelper deg gjerne med den praktiske gjennomføringen. Dessuten sørger vi for å legge de ferdige videoen eller lydopptaket tilgjengelig for studentene i god tid før den påfølgende samlingen via webinar.

Hvordan planlegge undervisningen på webinaret?

I planleggingen av undervisningen på webinaret må du tenke på at et webinar best egner seg til aktiviteter som trener samarbeid mellom studentene. Det betyr at du kan planlegge for diskusjon, problemløsning og gruppearbeid med utgangspunkt i forelesningen de har gjennomgått i forkant. Studentaktive læringsformer fremmer dybdelæring hos studentene. De støtter og styrker studentenes læringsprosess. I NEAK benytter vi zoom når vi gjennomfører webinarer. De fleste aktiviteter kan tilpasses for å gjennomføres der. For eksempel kan du dele studentene inn i grupper eller gjennomføre quizer. Ta kontakt med administrasjonen i NEAK for opplæring eller bistand i forkant av webinaret ditt. Vi hjelper deg i gang ved webinarstart og kan bistå med teknisk support.

Eksempler på undervisningsaktiviteter på et webinar

  • Skriveøvelse: Gi studentene en kort skrive øvelse der de lager en oppsummering av gjennomgått fagstoff
  • Brainstorming: Be gruppen om å bruke noen minutter på å brainstorme så mange ideer som mulig om et tema eller et åpent spørsmål.
  • Kort pitch: Be gruppen lage en kort pitch (1-2 minutter) som presenterer noe de ønsker å utforske videre
  • Presentasjon: be gruppen om å presentere sine ideer til resten av klassen i et kort oppsummerende format.
hvordan planlegge undervisningen

Vurdering

Når du har satt læringsmål og kanskje også noen undervisningsaktiviteter er det lurt å planlegge hvordan du skal måle om studentene har oppnådd målene. Når du bruker læringsmål aktivt i planlegging av undervisningen din vil du se samspillet de har med ulike former for vurdering.  

Formativ vurdering

Formativ vurdering skjer underveis i undervisningsforløpet uten bruk av karakter. For eksempel kan dette være tilbakemeldinger på en skriftlig oppgave eller en presentasjon. Gjennom å gi studentene en formativ vurdering vil de bli mer bevisste på hva de har lært og hva de bør jobbe mer med. Som underviser får du viktig informasjon om studentenes faglige progresjon. Samtidig finner du ut om undervisningen fungerer som planlagt. 

Summativ vurdering

Summativ vurdering skjer etter at undervisningsforløpet er ferdig gjennomført. En slik vurdering gir en oppsummering av hva studentene har lært. I NEAK bruker vi karakterer eller bestått/ikke bestått. Når du velger eksamensform er det viktig å fokusere på hvordan studentene best kan vise at de har nådd læringsmålene. Ulike eksamensformer kan brukes hver for seg, eller i et samspill. 

Har du spørsmål?