4. Eksamen

Skolereglementet gjelder for alle søkere til utdanning ved skolen. Det gjelder for studenter som har fått opptak til og er under utdanning. 

hvordan bli takstmann
Hjem » Studenthåndbok » Skolereglement » 4. Eksamen

4.1 Eksamens- og vurderingsformer

4.1.1 Ved utdanning og kurs benyttes følgende eksamensordninger: 

 • Muntlig eksamen
 • Hjemmeeksamen  
 • Mappevurdering
 • Prosjektarbeid

4.2 Karakterer, kompetansebevis og vitnemål

4.2.1 NEAK benytter både en gradert karakterskala (A til F) og bestått/ikke bestått som vurderingsuttrykk. Når karakterskala bestått/ikke bestått benyttes ved NEAK, skal dette være et selvstendig vurderingsuttrykk uten sammenheng med den graderte karakterskalaen. 

4.2.2 NEAK har fastsatt følgende generelle beskrivelser for lovens graderte karakterskala:

AFremragendeFremragende prestasjon som klart utmerker seg. Studenten viser stor grad av selvstendighet.
BMeget godtMeget god prestasjon som ligger over gjennomsnittet. Studenten viser evne til selvstendighet.
CGodGjennomsnittlig prestasjon som er tilfredsstillende på de fleste områder.
DNokså godPrestasjon som er under gjennomsnittet, med en del vesentlige mangler.
ETilstrekkeligPrestasjon som tilfredsstiller minimumskravene, men heller ikke mer.
FIkke beståttPrestasjon som ikke tilfredsstiller minimumskravene.
Karakterskala

4.2.3 Eksamenskarakterene vil normalt bli offentliggjort på Mine sider senest 30 (tretti) virkedager etter avholdt eksamen. 

4.2.4 Etter fullført og bestått utdanning eller opplæring vil vitnemål eller kompetansebevis bli tilgjengelig på e-læringsportalen, så snart all klagebehandling er ferdig.

4.2.5 Studenten er selv ansvarlig for å holde seg orientert om eksamensresultatene i løpet av skoleåret.

4.2.6 Skolen dokumenterer fullført og bestått fagskoleutdanning med vitnemål og ikke-formell utdanning med kompetansebevis.   

 • Utstedelse av vitnemål eller kompetansebevis forutsetter at studieavgiften er betalt i sin helhet.  
 • Skolen utsteder kun ett vitnemål eller kompetansebevis til hver student.  

4.3 Vilkår for å avlegge eksamen

4.3.1 Studenten har rett til å avlegge avsluttende eksamen når han/hun har:  

 • akseptert studiekontrakten og kjøpsbetingelser ved å akseptere tilbud om studieplass  
 • betalt forfalt studieavgift  
 • bestått alle obligatoriske arbeidskrav slik de er beskrevet i studieplanen og/eller emnebeskrivelsen senest 14 dager før eksamen.  

4.4 Informasjon om eksamen og oppmelding til eksamen

4.4.1 Studentenes semesterplan, tilgjengeliggjort i skolens læringsplattform, angir eksamensperioder som fremgår av studieplanen.  

4.4.2 Studenter er automatisk oppmeldt til de eksamener som fremgår av studieplanen.  

4.4.3 Studenter som ikke ønsker å ta en eksamen de er oppmeldt til, må selv melde seg av eksamen. En student som trekker seg under eksamen uten grunn, eller unnlater å møte/besvare uten å ha meldt seg av eksamen, betraktes som å ha fremstilt seg til eksamen. 

4.4.4 Studieleder oppnevner sensor(er). Sensorene vil enten være interne, eksterne eller en kombinasjon av disse. Nevnte eksamens- og vurderingsordninger beskrives i egen retningslinje for dette. 

4.4.5 Der det benyttes flere sensorer skal det på forhånd være avklart hvem som har det avgjørende ordet ved eventuell uenighet om karakteren. Det er den eksterne sensoren som har det avgjørende ordet dersom det er uenighet mellom sensorene om karakteren.  

4.5 Tilrettelegging av eksamen

4.5.1 Studenter som av medisinske eller andre årsaker mener seg berettiget til utvidet tid ved gjennomføring av eksamen, og/eller har behov for spesielle hjelpemidler/hjelpetiltak, må søke om dette.  

a. Søknad som sendes innen senest en måned etter oppstart på studiet.  

b. Ved akutte skader/sykdommer kan søknad sendes så snart som mulig etter at behovet er oppstått.  

c. Søknaden må dokumenteres med legeattest eller annen relevant dokumentasjon.  

4.5.2 En student som har gyldig fravær ved hjemmeeksamen, kan få forlenget frist.  

a. Det gis ikke forlengelse utover 14 dager.  

b. Søknad om forlenget frist ved hjemmeeksamen sendes skolens administrasjon på e-post.  

c. Hvis ikke studenten kan levere ved ny utsatt frist på grunn av gyldig fravær, må studenten ta kontinuasjonseksamen i henhold til punkt 4.7.  

4.5.3 Vedtaket er et enkeltvedtak og kan påklages. Se kapittel 5 for informasjon om klagebehandling.  

4.6 Sykdom eller fravær fra eksamen

4.6.1 Fravær fra eksamen eller å unnlate å levere besvarelse grunnet sykdom skal dokumenteres med sykemelding fra lege.  

 • Andre årsaker som hindrer studenten fra å møte eller levere innen innleveringsfristen, som for eksempel alvorlig sykdom eller død i nær familie, må også kunne dokumenteres.  
 • Dersom fraværet ikke dokumenteres anses studenten å ha fremstilt seg til eksamen.  
 • Fravær som dokumenteres anses som gyldig fravær. 

4.6.2 Dersom studenten blir syk under skriftlig skole- eller hjemmeeksamen, kan han/hun forlate lokalet eller ikke levere digitalt hjemmefra. 

a. Sykemelding for eksamensdagen må sendes skolens administrasjon innen 48 timer for at fraværet ikke skal telle som et eksamensforsøk. § 

4.7 Kontinuasjonseksamen

4.7.1 En student har rett til ny eksamen innen det første kalenderåret etter avlagt ordinær eksamen.  

a. En eksamen kan kun kontinueres 2 (to) ganger.  

b. I de tilfeller hvor det foretas endringer i faginnhold eller fagsammensetning, vil det bli gitt anledning å kontinuere 1 (én) gang etter gammel ordning.  

4.7.2 Studenter som har strøket på eksamen eller som ønsker å for bedre sin karakter, kan ta kontinuasjonseksamen. 

4.7.3 Studenter må selv melde seg opp til ny eksamen.  

4.7.4 Kontinuasjonseksamen avlegges mot kontinuasjonsavgift. Studenter som har gyldig fravær fra eksamen, kan gjennomføre ny eksamen kostnadsfritt. 

4.7.5 Kontinuasjon gjennomføres normalt i kontinuasjonsperioder skolen arrangerer hvert semester vil gjennomføres parallelt med neste ordinære eksamensperiode.

4.8 Klage på karakterfastsetting

4.8.1 Studenten har rett til å få en begrunnelse for karakterfastsettingen.  

a. Ved muntlig eksamen eller bedømmelse av praktiske ferdigheter må krav om slik begrunnelse fremsettes umiddelbart etter at karakteren er meddelt.  

b. Hvis karakteren kunngjøres elektronisk og studenten kan kreve begrunnelse på tilsvarende måte, må krav om begrunnelse fremsettes innen én uke fra karakteren blir kunngjort.  

c. Ved annen type kunngjøring må krav om begrunnelse fremsettes innen én uke fra studenten fikk kjennskap til karakteren, men likevel ikke mer enn tre uker fra karakteren ble kunngjort.  

d. Krav om begrunnelse for karakter skal sendes til studieleder.  

4.8.2 Begrunnelsen skal være gitt innen to uker etter at studenten har bedt om dette.  

a. Dersom begrunnelsen ikke kan gis innen to uker, skal studenten varsles om dette og samtidig få oppgitt når begrunnelsen kan ventes. 

b. I begrunnelsen skal det gjøres rede for de generelle prinsippene som er lagt til grunn for bedømmelsen og for bedømmelsen av studentens prestasjon.  

c. Begrunnelsen kan gis muntlig eller skriftlig.  

4.8.3 Hvis det er gitt skriftlige retningslinjer for bedømmelsen, skal disse være tilgjengelige for studentene etter at karakteren er fastsatt.  

4.8.4 En student kan klage skriftlig over karakteren innen tre uker etter at eksamensresultatet er kunngjort. Klage på karakterer skal sendes til skolens administrasjon innen 3 (tre) uker etter at karakteren er gjort kjent for studenten, eller 3 (tre) uker etter at studenten har mottatt begrunnelse for karakteren. Klagen må være datert og bør inneholde en begrunnelse for klagen.  

4.8.5 Bedømmelse av muntlig prestasjon og vurdering av praksisopplæring eller lignende som etter sin art ikke lar seg etterprøve, kan ikke påklages.  

4.8.6 Karakterfastsetting ved ny sensur kan ikke påklages.  

4.8.7 Ved klage på karakter skal ny sensur foretas. Studieleder oppnevner ny(e) sensor(er), hvorav minst én skal være ekstern. Ved ny sensur skal sensorene ikke få opprinnelig karakter, sensors begrunnelse for denne eller studentens begrunnelse for klagen. 

4.8.8 Endring kan gjøres både til gunst og ugunst for klager. Hvis den endelige karakteren er fastsatt på grunnlag av både skriftlig og muntlig prøve og karakteren endres etter ny sensur av den skriftlige delen av eksamenen, holdes ny muntlig prøve til fastsetting av endelig karakter.  

4.8.9 Sensuren skal foreligge innen tre uker hvis ikke særlige grunner gjør det nødvendig å bruke mer tid.  

4.9 Klage på formelle feil ved eksamen

4.9.1 Studenter som har avlagt eksamen kan klage over formelle feil ved eksamensoppgaver og/eller eksamensavvikling. Klage over formelle feil ved eksamen må fremsettes skriftlig senest innen tre (3) uker etter at eksamen er avviklet. Formelle feil kan være feil ved eksamensoppgaven, eksamensavviklingen eller gjennomføringen av sensur.  

4.9.2 Dersom klagebehandlingen avdekker at det er begått feil som kan ha hatt betydning for studentens prestasjon eller bedømmelsen av denne, skal sensuren oppheves og det skal foretas ny sensurering.  

4.9.3 Ved ny sensurering benyttes nye sensor(er). Karakterfastsetting ved ny sensurering etter denne paragrafen kan påklages etter reglene i punkt 4.8. 

4.9.4 Dersom de formelle feilene i eksamen eller i avviklingen av eksamen er av en slik art at den må annulleres, skal studenten møte til ny eksamen vederlagsfritt. 

4.9.5 Klagenemnda ved NEAK er klageinstans for vedtak etter denne paragrafen. Jfr. Fagskolelovens krav til opprettelse av klagenemnd. 

4.10 Annullering av eksamen

4.10.1 Klagenemnda kan annullere resultatet av en eksamen, prøve eller annet arbeid som bedømmes med karakter som en student har fått adgang til å avlegge ved å benytte et falskt vitnemål, andre falske dokumenter eller annen form for uredelig opptreden. Det samme gjelder for godkjenningen av et emne som en student på et tilsvarende urettmessig grunnlag har fått adgang til å delta i. Klagenemnda kan også annullere resultatet av en eksamen, prøve eller lignende og godkjenningen av et emne dersom en student forsettlig eller grovt uaktsomt har fusket, eller forsettlig har forsøkt å fuske, i forbindelse med eksamenen, prøven eller lignende eller under gjennomføringen av emnet. 

4.10.2 Klagenemnda kan annullere fritak for eller innpassing av utdanning og kompetanse som en student har fått ved å benytte et falskt vitnemål, andre falske dokumenter eller annen form for uredelig opptreden.  

4.10.3 Vedtak om annullering etter punkt (1) og (2) kan påklages av studenten til Nasjonal klagenemnd for fagskoleutdanning.  

4.10.4 Adgangen til annullering foreldes ikke. 

4.10.5 Etter at det foreligger vedtak om annullering, skal eventuelle vitnemål eller karakterutskrifter leveres tilbake til fagskolen. 

4.10.6 Handlinger eller forhold som tar sikte på å gi studenten, eller en medstudent, et uberettiget fortrinn, regnes som fusk. Det samme gjelder for handlinger som medfører at studentens, eller en medstudents, kunnskaper og ferdigheter ikke blir prøvd og vurdert på en upartisk og faglig betryggende måte. Eksempler på fusk er: 

a. Å levere en besvarelse som er hentet ut fra internett og helt eller delvis utgitt som egen besvarelse  

b. Å levere et arbeid som helt eller delvis er laget av andre enn studenten selv  

c. Å levere et arbeid som helt eller delvis er brukt av studenten ved en tidligere eksamen eller prøve  

d. Å gjengi/sitere lærebøker, andre fagbøker, andres oppgaver, stoff som er hentet fra internett osv. som er framstilt uten kildehenvisning eller sitatmarkering  

e. Å ha ulovlige hjelpemidler tilgjengelig under eksamen eller prøve. Listen er ikke uttømmende.  

4.10.7 Ved evt. skriftlig eksamen i skolens eller andre godkjente lokaler vil fusk eller forsøk på fusk rapporteres skriftlig av eksamensinspektøren til studieleder. 

Rop ut!

Tilbakemeldinger fra deg som student trenger vi for å sikre forbedringer, standardiseringer og etterlevelse av krav i lov og forskrift.

Rop ut AI-generert bilde fra adobe firefly

Har du spørsmål?