Studieplan Verditaksering av landbrukseiendommer

Adobe Stock _201878477

Studiet vil omhandle regelverk og metoder for verditaksering av landbrukseiendommer.

 

Opptakskrav: 

Målgruppen for studiet er personer med relevant landbruksutdanning som f.eks 

 • agronom 
 • jordskiftekandidat 
 • bachelorutdanninger innen landbruksfag

Relevant erfaring fra drift av landbrukseiendom.

Opptak på annet grunnlag vurderes av Norsk takst. 

 

Yrkesmuligheter: 

Etter fullført studium kan man blant annet arbeide med verditaksering av landbrukseiendommer. Eller studiet kan brukes til å bygge kompetanse i å evaluere verdsettelsesprosesser hos banker, regnskapskontor, fylker og kommuner (landbruksmyndigheter).

For å bli sertifisert takstmann – ta kontakt med Norsk takst.

 

Læringsutbytte: 

Kunnskap

Kandidaten 

 • behersker relevant takstteori 

 

Ferdigheter 

Kandidaten 

 • kan utføre verdiberegninger av bygningene på en landbrukseiendom
 • kan utføre verdiberegninger på jord- og skogbruksarealer 
 • kan utarbeide takstrapport for taksering av landbrukseiendommer
 • andre verdielementer på landbrukseiendom

 

Generell kompetanse 

Kandidaten 

 • har kunnskap om relevant lovverk, rådighet over fast eiendom, skog og jord, tinglysning og annen  registrering 
 • har kunnskap om alternative driftsmåter (gårdsturisme, små kraftproduksjon m.m.) og verdivurdering av disse

 

Studiets oppbygging og innhold: 

Studiet består følgende temaer: 

 • Verdiberegning av bygninger
 • Bruksverdiberegning av jord- og skogbruksarealer 
 • Rådighet over fast eiendom, tinglysning og annen registrering 
 • Belåning, lånetyper og kapitalisering 
 • Markedsvurdering
 • Arealmåling av bygning
 • Alternative driftsmåter (gårdsturisme, småkraftproduksjon m.m.) 
 • Hva er en driftsenhet
 • Relevant lovverk (konsesjon, odel, jordlov, m.fl.) 

 

Organisering og læringsformer: 

Studiet organiseres med 3 samlinger med varighet på 2 dager. På samlingene blir det gitt undervisning i de sentrale temaene i tillegg til veiledning og drøftinger. 

Mellom samlingene må studentene lese litteratur samt levere semesteroppgaver via  læringsplattformen Moodle. Nettilgang er derfor en forutsetning for å delta. 


Arbeidskrav

 • Delta på samlingene 
 • Levert og fått godkjent begge prosjektoppgaver

 

Arbeidskrav må være godkjent senest 2 uker før eksamen for at studenten kan delta på eksamen. 

 

Tilbakemelding underveis: 

Studentene får tilbakemeldinger på innleverte arbeidskrav prosjektoppgavene. 

 

Evaluering av studiet: 

For at vi skal kunne tilby aktuelle og relevante utdanninger med god kvalitet er vi avhengige av studentenes tilbakemeldinger. Studentene skal derfor evaluere studiet ved slutten av semesteret. 

 

Vurdering: 

 • Individuell hjemmeeksamen (Varighet: 14 dager fra utleveringsdato) 
 • Besvarelsen: En prosjektoppgave med en spørsmålsdel
 • Det gis graderte karakterer der A er beste karakter og E dårligste bestått karakter (F betyr ikke bestått)
 • Karakteren C er laveste karakter for å søke medlemskap i Norsk takst.

 

Påmelding Verditaksering av landbrukseiendommer

 

Oppdatert 19. februar 2020.