Studieplan Bedriftsledelse

Presse _Norges _Eiendomsakademi

Studiets varighet

Deltidsstudium med valgfri varighet: 1 – 3 år.

 

Studiested

Studiet er nettbasert, med frivillige dagsamlinger i Oslo eller webinarer.

 

Informasjon om studiet

Studiet gir lederkompetanse, og omhandler økonomisk ledelse, markedsføringsledelse, organisasjons- og personalledelse, faglig ledelse i eget håndverksfag og prosjektledelse.

 

Opptakskrav

Studiet er åpent for alle som ønsker en god byggelederutdanning. Deltakere som har svennebrev som tømrer, murer eller rørlegger kan søke om Mesterbrev etter endt utdanning.

 

Videre utdanning og yrkesmuligheter

Med utdanningen får du kompetanse i økonomisk ledelse, markedsføringsledelse og personalledelse. Videre får du kompetanse i faglig ledelse innenfor ditt fag og en fordypning i faglige tema. Det vil kunne danne grunnlag for etablering av egen bedrift, men vil også være en god plattform for å søke seg mot lederstillinger.

Studiet er også et godt grunnlag for videre studier, bl.a. studiet Prosjektledelse og studier innen taksering.

Bestått studium med karakteren D eller bedre er godkjent for å løse Mesterbrev, forutsatt at man har fag- eller svennebrev og nødvendig yrkeserfaring.

 

Læringsutbytte

Vi viser til vedlagte læreplan for Mesterutdanningen. Den danner grunnlag for studiets oppbygging og beskrive de læringsmål vi arbeider mot. 

 

Studiets oppbygging og innhold

 

Bedriftsledelse

 

Organisasjon og personalledelse

 

1.     Organisering og administrasjon:

 • organisering og effektivitet
 • arbeidslivets regelverk + HMS
 • arbeidslivs juss
 • kvalitet – kvalitetsstyring

 

2.     Bedrifts- og medarbeiderutvikling:

 • utviklings og endringsprosesser
 • strategisk planlegging
 • kompetansekartlegging og utviklingsplaner
 • rekruttering
 • medarbeiderutvikling
 • bedriftskultur.
 • nettverk og eksterne ressurser
 • særlig om lærlinger

 

3.     Leder-stil, lederroller og motivasjon:

 • ledelse og selvledelse
 • læring og motivasjon
 • konflikter og konflikthåndtering

 

Markedsføringsledelse

 

4.     Grunnleggende markedsføring:

 • markedsføringens rolle
 • markedet, målgrupper og deres atferd.
 • situasjonsanalyse og markedsanalyser.
 • lover og regler i markedsføringsarbeidet
 • virkemidler i markedsføringsarbeidet

 

5.     Markedsføring av tjenester:

 • tjenester - grunnlag
 • markedsføring av tjenester
 • kunderelasjoner og lojalitet.
 • kvalitetssikring av tjenester samt klagehåndtering

 

6.     Markedsføringsstrategi:

 • markedsplanens oppbygging
 • markedsstrategiske valg
 • handlings og aktivitetsplaner

 

Økonomisk ledelse

 

7.     Entreprenørskap og etablering:

 • verdiskapning og sysselsetting
 • støtteapparat og nettverkssamarbeid
 • visjon, mål, forretningsidé og forretningsplan
 • selskapsformer
 • avvikling og salg av selskaper

 

8.     Budsjett og regnskap:  

 • kapitalbehov og finansiering
 • investering
 • regnskapet
 • produktkalkulasjon
 • budsjettet

 

9.     Økonomistyring og kontraktshåndtering:

 • regnskapsanalyse og budsjettkontroll
 • fakturering og inkasso
 • forhandlinger
 • avtaler og kontrakter
 • etikk og lønnsomhet
 • revisjon og revisors rolle
 • bedriftens samfunnsansvar
 • samfunnsøkonomisk lønnsomhet
 • globalisering

 

Faglig ledelse

 

1.     Etablering av eget selskap med all nødvendig dokumentasjon:

 • organisasjonsplan
 • plan for internkontroll
 • system for personalhåndtering, opplæring og lærlinger
 • opplæringsmatrise
 • arbeidsreglement
 • avtaler om ansettelse
 • obligatorisk tjenestepensjon, nødvendige forsikringer
 • enkle budsjett for drift, likviditet og investering

 

2.     Krav til HMS og Kvalitetssikringssystem:

 • faglige krav til firmaet som er etablert
 • lover og forskrifts krav som gjelder for bedrifter i ditt byggfag
 • hvordan du kan dekke minimum funksjonskrav som er beskrevet i henholdsvis Byggesaksforskriften (SAK) og Internkontrollforskriften (IK-HMS)

 

3.     Prosjektering og utarbeiding av konkurransegrunnlag:

 • identifisering av alle krav til tiltaket, prosjektering ved hjelp av preaksepterte metoder
 • ansvar i byggesak gitt ved lov og/eller forskrift
 • lover og forskrifts krav som gjelder for å prosjektere i byggesak i ditt fag
 • tiltaksklasser som Mester i ditt fag
 • bruk av NS3450, NS3451 og NS3420 (Disse 3 standarder er veiledning for å lage en byggebeskrivelse av det du har prosjektert)

 

4.      Utarbeiding av tilbud og anbud – faglig kalkulasjon:

 • økonomi i Byggeprosjektet
 • faglig kalkulasjon
 • FOB Felles overenskomst Byggfag
 • tid tariffen
 • systemer for kalkulasjon
 • tidsforbruk i byggesak
 • bruk av sammenlignbare priser

 

5.     Regler for anskaffelse og avtale om utførelse:

 • valg av kontraktstype
 • sjekkliste for forberedelser til kontraktsforhandlinger
 • NS3450 tillegg B1-B2
 • forslag til fremdriftsplan og betalingsplan
 • ordrebekreftelse for oppdraget
 • standard kontrakter basert på NS8405, NS8415
 • avtaler iht Bustadlova og Lov om handverkertjenester

 

6.      Søknad om tillatelse, byggesaksbehandling og offentlig godkjennelse:

 • søknader om sentral godkjenning, ansvarsretter, søknad om tiltak og alle andre dokumenter som tilhører ditt fag i en byggeprosess
 • bruk av skjematuret til DiBK.no og Arbeidstilsynet  

 

7.      Gjennomføring av byggeprosjekter og byggeplassadministrasjon:

 • tilpasning av HMS- og KS-systemene til ditt foretaks ansvarsområde i prosjektet
 • byggherreforskriften, aktuelle NS`er, riggbestemmelser, fremdrift inklusive bemanningsbehov og faktureringsrutiner i henhold til kontraktgrunnlaget
 • plan for byggeplassens aktiviteter
 • avviksloggen
 • krav til dokumentasjon

 

8.   Overlevering og byggforvaltning:

 • forberedelser og gjennomføring av overlevering
 • hva som skjer når byggherren overtar dine arbeider
 • rutiner for avviksbehandling
 • FDV-dokumentasjon
 • ditt foretaks rolle i kontraktsforholdet og ansvaret for omfanget av FDV-dokumentasjonen
 • rutiner for forsikringsforholdet i prosjektet, samt rutiner for sluttfakturaer og etter-kalkyler
 • avdragsnotaer, endringsnota, sluttfaktura og etter-kalkyle

 

Organisering og læringsformer

Studiet gjennomføres ved seminarer på web eller fysisk og selvstudium med veiledning via elektronisk læringsplattform. 

Det tilbys videre 16 webinarer om fagspesifikke tema i Bedriftsledelse hvert studieår.  Disse gjøres det opptak av som er tilgjengelig for studentene. 

I løpet av studiet skal det arbeides med to større prosjektoppgaver. I Bedriftsledelse en todelt prosjektoppgave. I faglig ledelse en gjennomgående prosjektoppgave som består av 8 delprosjekter.   

 

Arbeidskrav

Arbeidskrav Bedriftsledelse:

Studenten skal gjennomføre og få godkjent 75 % av innsendingsoppgaver for hver av de tre fagområdene økonomisk ledelse, markedsføringsledelse og organisasjon- og personalledelse.

En prosjektoppgave skal godkjennes før studenten kan gå opp til eksamen.

Eksamen er munntlig via videokonferansesystem.

Arbeidskrav Faglig ledelse:

En omfattende prosjektoppgave som gjennom 7 delprosjekter dekker alle elementer av læreplanen. Alle delprosjekter må være godkjent.

Arbeidskravene skal være godkjente minst 3 uker før respektive deleksamen for at studenten skal kunne fremstille seg til eksamen.

 

Tilbakemelding underveis

Studenten får veiledning underveis via læringsplattformen og tilbakemeldinger på arbeidskravene. 

 

Evaluering av studiet

For å kunne tilby en aktuell og relevant utdanning med god kvalitet, er vi avhengige av studentenes tilbakemeldinger.  

Evaluering gjennomføres i henhold til NEAKs kvalitetssystem.

 

Vurdering

Deleksamen 1 Bedriftsledelse: Munntlig eksamen etter bestått prosjektoppgave.

Deleksamen 2 Faglig ledelse: Individuell skriftlig eksamen på 5 timer avslutter faglig ledelse. Eksamen tas hjemmefra. Alle hjelpemidler tillatt.

 

Faglig fordypning testes gjennom prosjektoppgave.

 

Det benyttes karakterskala fra A til F, der A er beste og E dårligste bestått karakter. F er "ikke bestått".  

Kandidater som ønsker å søke Mesterbrev må oppnå minst karakteren D på begge eksamener.

 

Plagiatkontroll

Alle skriftlige arbeidskrav og eksamensoppgaver kan plagiatkontrolleres. Plagiering og avskrift av faglitteratur og andre skriftlige arbeider uten korrekt bruk av referanser/kilder vil bli vurdert som forsøk på fusk. 

 

Litteratur

Andreassen, Tor Wallin: Serviceledelse, Gyldendal, Oslo siste utgave

Bua, Kåre og Digernes, Anders: Byggesaken, Læremiddelforlaget siste utgave.

Myhre, Robert og Friberg Skaug, Trine: Avtale- og lovverk for byggeledere,

Eiendomsforlaget AS, Oslo

NS 3420-1, NS 3420-A, NS 3420-N, NS 3420-Q, NS 3420-S, NS 3420 BE, NS 3450:2006, NS

3451:2009, NS 8400:2005, NS 8405:2008, NS 8410:2005, NS 8430:2009, Standard Norge, Oslo

Plan og bygningsloven, Lovdata

Roksvaag, Lorentz Arild: Økonomisk ledelse, Eiendomsforlaget AS, Oslo 2011

Sanchez, Kioto Villalobos: Bedriftsledelse, Læremiddelforlaget, Sandefjord 2016

Sintef Byggforsk: Byggforskserien detaljer med Våtromsnormen, Nettversjonen

Skuterud, Rolf: Introduksjon til markedsføringsledelse, Eiendomsforlaget AS, Oslo 2011

Skuterud, Rolf: Introduksjon til organisasjon- og personalledelse, Eiendomsforlaget AS, Oslo 2011

Skuterud, Rolf: Bedriftsledelse arbeidsbok, Læremiddelforlaget, Sandefjord 2016

Tryti, Helge: Prosjektlederens håndbok for NS-kontrakter, Codex Advokat

Veiledning til plan og bygningsloven, Lovdata

Zeitham, Valerie A. og Bitner, Mary J: Services Marketing, McGraw-Hill, New York 2008

 

Tilbake til påmeldingssiden