Verktøy for undervisere

Her finner du informasjon om IKT-verktøy og regler for bruk av IKT-verktøy.

student peker på en tavle

Du som gis tilgang til skolens IKT-verktøy plikter å sette deg inn i IKT-reglementet og å følge det. Som bruker plikter du også å sette deg inn i og følge skolens retningslinjer.  Skolens IKT-verktøy skal brukes til å utføre oppgaver knyttet til skolens virksomhet. Verktøyene skal anvendes på en måte som ikke strider mot lov, forskrift eller skolens interne regler. 

Skolens IKT-verktøy skal kun benyttes til å understøtte aktiviteter som bidrar til å oppnå skolens formål og oppgaver knyttet til utdanning, herunder utviklingsarbeid, nyskaping, formidling og administrasjon. Regler for innleide forelesere og andre samarbeidspartnere skal inngå i kontrakten som utformes til den enkelte det gjelder. 

Regler for bruk av verktøy

  • Private digitale løsninger for å løse profesjonsfaglige oppgaver og elevoppgaver skal ikke brukes. En skal undersøke om tilgjengelige funksjoner i tilgjengelige verktøy kan benyttes. 
  • Når du som fagperson skal kommunisere med studenter, skal skolens IKT-verktøy for dette benyttes. Unngå SMS, eller andre kommunikasjonsplattformer hvor ansatte er tilgjengelige som privatpersoner.  
  • Bruker skal hindre at uønskede personer får tilgang til skolens IKT-verktøy, også tilgang til rom hvor IKT-utstyr er tilgjengelig. Bruker skal ikke uten tillatelse endre, modifisere eller på annen måte forårsake at IKT-verktøy virker på en annen måte enn forutsatt.   
  • Bruker skal ikke benytte skolens IKT-verktøy på en måte som kan utsette fagskolen for tap av omdømme.   
  • Bruker skal påse at den enkeltes personvern overholdes og ikke krenkes.  
  • Bruker plikter å respektere opphavsrett eller lignende rettigheter til programvarer, tjenester og annen digital informasjon som bilder, musikk, og film etc.   
  • Lisensiert programvare, tjenester, åndsverk eller andre rettighetsbelagte data skal bare benyttes i henhold til bruksavtale, og bruker plikter å sette seg inn i de reglene som gjelder for bruken. Bruker kan holdes ansvarlig for brudd på vilkårene.  
  • Publisering av andres verk, informasjon eller data må bare gjøres etter avtale med rettighetshaveren.  
  • Bruker plikter straks å rapportere forhold som kan ha betydning for sikkerhet eller integritet (avvik) til IKT-ansvarlig ved skolen. 

Rop ut!

Tilbakemeldinger fra deg som samarbeidspartner trenger vi for å sikre forbedringer, standardiseringer og etterlevelse av krav i lov og forskrift.

ung drømmende kvinne