Brudd på IKT-reglementet

Her finner du informasjon om hvilke konsekvenser brudd på IKT-reglementet kan ha og hvilke tiltak som kan iverksettes.

tips og triks

Bruk av IKT-infrastrukturen

Brudd på IKT-reglementet og/eller underliggende politikkdokument, retningslinjer, prosedyrer, og rutiner kan føre til disiplinærtiltak mot brukeren. Brukeren er ansvarlig for å sette seg inn i hvilke styrende dokumenter og instruksjoner som er gjeldende for sin bruk av IKT-infrastrukturen.  

Programvare som forårsaker skade kan uten opphold fjernes fra IKT-infrastrukturen.  Eksempler kan være:

  • skader på fagskolens IKT-verktøy
  • skader på andre brukeres informasjon/data
  • forstyrrelser i IKT-infrastrukturen
  • hindringer av oppnåelse av skolens formål med IKT-infrastrukturen

Regelbrudd

Den som bryter reglementets bestemmelser, herunder at bruker forårsaker skade på skolens IKT-infrastruktur, på skolens informasjon /data, andre brukeres informasjon/data, som på annen måte skaper forstyrrelser i IKT-infrastrukturen eller er til hinder for oppnåelse av skolens formål med IKT-infrastrukturen, kan føre til at bruker nektes tilgang til hele eller deler av institusjonens IKT-infrastruktur, jf.  

Forvaltningsforskriften § 14. I tillegg kan det medføre sanksjoner etter andre regler, så som disiplinærreaksjoner etter lov om statsansatte, advarsel eller utestenging fra studier og eksamen etter universitets- og høyskoleloven, erstatningsansvar, straffeansvar, o.a.   

Midlertidig utestenging i inntil 14 virkedager, besluttes av dagligleder/rektor etter samråd med Informasjonssjef og IKT-ansvarlig. Nærmeste leder skal straks varsles dersom utestengingen gjelder en arbeidstaker. Utestenging ut over 14 virkedager vil anses som et enkeltvedtak for en student eller ansatt, og må følge relevante saksbehandlingsregler. 

Midlertidig utestenging kan skje ved berettiget mistanke om at:   

  • brukeren har gjort seg skyldig i alvorlige overtredelser, eller   
  • brukeren eller brukerens IKT-utstyr utgjør en vesentlig trussel for informasjonssikkerheten.   

I vurderingen skal det legges vekt på overtredelsens grovhet, om brukeren tidligere har overtrådt reglementet, hvilke følger en utestenging vil få for brukeren og forholdene ellers.  Klage på vedtak truffet med hjemmel i lov om statsansatte, universitets- og høyskoleloven og forvaltningsloven (Forvaltningsforskriften) følger disse lovenes regler om klage.  

Rop ut!

Tilbakemeldinger fra deg som student trenger vi for å sikre forbedringer, standardiseringer og etterlevelse av krav i lov og forskrift.

ung drømmende kvinne