Godskriving og fritak

Dokumentasjon av realkompetanse kan gi deg grunnlag for fritak. Det betyr at du kan få fritak for beståtte emner fra annen godkjent fagskoleutdanning/utdanning med samme antall studiepoeng eller minst tilsvarende på samme nivå.

spørsmål til studiekoordinator?

Søknad om godkjenning av godskriving eller fritak må du framsette skriftlig til studiestedet innen en måned etter oppstart av emnet. Søknaden må inneholde nødvendig dokumentasjon. Det er skolen som fatter vedtak om godskriving og fritak. Vedtaket er et enkeltvedtak og kan påklages med en frist på tre uker fra det tidspunkt underretningen om vedtaket er kommet frem til vedkommende søker.

Fritak

Dokumentasjon av realkompetanse kan gi grunnlag for fritak. Fritak på bakgrunn av realkompetanse må baseres på en faglig vurdering. Da vurderer vi om din bakgrunn fra arbeidsliv, frivillig sektor, utdanning og/eller annet, dvs. formell, ikke-formell og uformell kompetanse, samlet kan gi grunnlag for fritak for del av fagskoleutdanning. 

Du kan søke fritak for emner på grunnlag av annen dokumentert relevant utdanning og kompetanse. Du kan få fritak for beståtte emner fra annen godkjent fagskoleutdanning/utdanning med samme antall studiepoeng eller minst tilsvarende på samme nivå i Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk (NKR). Dette i den utstrekning utdanningen oppfyller de faglige krav for emnet eller emnene det søkes fritak for. Naturligvis skal det ikke gis dobbel uttelling for samme faginnhold.

Godskriving

Som student kan du godskrives beståtte emner fra annen godkjent, men ikke fullført fagskoleutdanning med samme antall studiepoeng eller minst tilsvarende på samme nivå i nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk (NKR). Dette i den utstrekning utdanningen oppfyller de faglige krav for emnet eller emnene det søkes om godskriving for. Godskriving kan bare skje mellom fagskoleutdanninger på samme eller nært beslektet fagområde. Det skal naturligvis ikke gis dobbel uttelling for samme faginnhold. Du sender dokumentasjon til fagskolen med rett kopi.

Rop ut!

Tilbakemeldinger fra deg som student trenger vi for å sikre forbedringer, standardiseringer og etterlevelse av krav i lov og forskrift.

ung drømmende kvinne