Hvordan lykkes du som prosjektleder?

Hvordan lykkes du som prosjektleder? Dersom du jobber innenfor bygg og anlegg har du sikkert erfart at du ikke kan forutsi alle hendelser. Men visste du at du kan lære deg teknikker og arbeidsmetoder for å håndtere utfordringene du møter som prosjektleder?

Prosjektleder med modell av bygning

God styringskultur

God styring dreier seg om å planlegge og følge opp gjennomføringen av byggeprosjektet. Derfor er det viktig med god styringskultur dersom du ønsker å oppnå effektivitet. Og hva er styringskultur? Det er den holdningen og innstillingen som deltakerne i prosjektet har. Dårlige holdninger kan lede hele byggeprosjektet inn i en ond sirkel. Faller fokuset på å overholde planer lett bort? I så fall vil dette føre til at du bruker mindre krefter på å utarbeide planer. Kort kan vi si at du unngår å havne i denne situasjonen dersom du prioriterer arbeidet med å planlegge. Samtidig bør du naturligvis bruke planene aktivt i oppfølgingen av byggeprosjektet.

Så la oss forenkle prosjektledelse og se på det grunnleggende du bør ta med deg dersom du vil lykkes. Gode holdninger! Gjennom erfaring vil du lære av dine feil og bli bedre på dette over tid.

Kontroll på entreprise og lovverk

Når du jobber som prosjektleder innenfor bygg og anlegg, er det viktig å forstå reglene i kontrakten du skal forvalte. Du ønsker jo ikke å påføre arbeidsgiver et tap på grunn av noe slikt. Ved å sette deg inn i de grunnleggende prinsippene i norsk entrepriserett, unngår du mye krøll. Som prosjektleder bør du også kjenne til standardkontraktene i Norsk Standard. Hvorfor ikke lage sjekklister og en oversikt over kilder for å huske på regler og frister? Sett gjerne av faste tidspunkter, hvor du setter deg ned og undersøker byggeforskrifter, lovverk og bestemmelser som du må ta hensyn til. Dette er viktig både under planleggingen og utførelsen av byggeprosjekter.

Tidsplanlegging

For kunden er tiden ofte kritisk, prosjektet må bli ferdig innen en gitt dato. Hvordan kan du optimalisere tidsbruken i byggeprosjektet? Gjennom grundig tidsplanlegging kan du sikre at sluttdatoen holdes. Når du bestemmer retningen til prosjektet, vil prosjektdeltakerne vite hva de skal gjøre og når de skal gjøre det. Det som er selvsagt for deg, kan være regelrett gresk for prosjektdeltakerne. Bli bevisst på hvordan en god milepælplan kan gjøre at du unngår å snakke over hodet på dem. Synliggjør hvordan alle leveranser inngår i det endelige resultatet. Og hva skjer da? Milepælplanen vil virke sterkt motiverende på prosjektdeltakerne. Ansvaret for å nå milepæler kan du naturligvis delegere til mindre grupper i byggeprosjektet. 

Teknikker for kostnadsestimering

Det finnes mange eksempler på byggeprosjekter med kostnadsoverskridelser. Håndtering av kostnader er en stor utfordring i mange prosjekter. Det kan være begrenset tilgang til informasjon når kostnadene skal estimeres. Og som du sikkert vet, – byggeprosjekter skaper ikke inntekter mens de pågår. Det er derfor viktig at du som prosjektleder har god kunnskap om kostnadsestimering. Hvordan skal du bestemme anslag på kostnader for de forskjellige ressursene som trengs i prosjektet? Ulike teknikker kan brukes for å komme frem til kostnadsestimater for byggeprosjekter.

Håndtering av usikkerhet

Den ubehagelige sannheten er at du er nødt til å forholde deg til en del usikkerhet som prosjektleder. Håndtering av usikkerheten i byggeprosjektet er viktig, men det betyr ikke at du bør redusere usikkerheten til null. En viss usikkerhet vil ha en motivasjonsskapende effekt i alle byggeprosjekter. Som prosjektleder er det viktig at du unngår en «Her fins ingen usikkerhet»-holdning. Fokuserer heller på å gi rom for åpenhet og informasjonsutveksling med prosjektdeltakerne. Som prosjektleder kan du benytte enkle verktøy i dette arbeidet. Usikkerhetshåndtering handler om å jobbe proaktivt med tanke på uforutsette hendelser som kan oppstå. Usikkerhet kan for eksempel skyldes forhold ved prosjektets planer, arbeidsmetoder eller organisering.

Forebygging av konflikter

Når det oppstår en konflikt mellom involverte aktører, kan byggeprosjektet fort bli både forsinket og dyrere enn forventet. Konflikter kan lett oppstå når det er tidspress. Derfor er det viktig å avklare hva du forventer av prosjektdeltakerne i forkant. Du bør også avklare hva de forventer av deg. Igjen, -dersom du passer på å gi hyppige og konkrete tilbakemeldinger underveis, vil dette oppfattes som motiverende. Noen ganger er det gull verdt å ha toleranse for uklarheter og prøve å være en kreativ problemløser. Har du liten erfaring med ledelse? Du kan lære deg hvordan du kan kommunisere godt ut fra dine forutsetninger.

Nysgjerrig på utdanning innen byggeledelse? Vi tilbyr utdanning innen byggeledelse for bygg og eiendomsbransjen.