Dette avgjør om du lykkes som prosjektleder i bygg- og eiendomsbransjen

Utdanning Prosjektledelse Bygg (1)

Du som jobber med byggeprosjekter vet nok godt at du ikke er i stand til å forutsi alle fremtidige hendelser. Men du kan lære deg teknikker og arbeidsmetoder for å håndtere de daglige utfordringene du møter på en god måte, og sørge for at prosjektet blir ferdig innen tidsfristen som er satt.

God styringskultur

God styring dreier seg om å planlegge og følge opp gjennomføringen av byggeprosjektet. Dersom du ønsker å oppnå en effektiv styring er det avgjørende med god styringskultur. Med styringskultur mener vi den holdningen og innstillingen som deltakerne i prosjektet har. Det du må unngå, er at byggeprosjektet kommer inn i en ond sirkel der manglende fokus på å overholde planer fører til at man ikke bruker krefter på å utarbeide planer. Du unngår å havne i denne situasjonen dersom du prioriterer arbeidet med å planlegge samtidig som du aktivt bruker planene i oppfølgingen av byggeprosjektet. Gode holdninger utvikles over tid basert på erfaring og evnen til å lære av feil. Det er avgjørende at du gjør planene tilgjengelige for prosjektdeltakerne, som gjennom et eget styringsrom hvor alle planene henges på veggen.

 

Kontroll på entreprise og lovverk

Som prosjektleder ønsker du ikke å påføre arbeidsgiver eller oppdragsgiver et tap fordi du ikke kjente til eller forstod reglene i kontrakten du skulle forvalte. Dette unngår du ved å sette deg inn i de grunnleggende prinsippene i norsk entrepriserett. Du bør også ha kjennskap til standardkontraktene i Norsk Standard. Det er lurt å lage sjekklister og en oversikt over kilder som vil være dine hjelpemidler for å huske på regler og frister. Sett gjerne av faste tidspunkter, hvor du setter deg ned og undersøker byggeforskrifter, lovverk og bestemmelser som du må ta hensyn til. Dette er viktig både under planleggingen og utførelsen av byggeprosjekter.

På deltidsstudiet Prosjektledelse får du ferdigheter til å etablere rutiner, vurdere og prioritere administrative oppgaver.

 

Tidsplanlegging

For kunden er tiden ofte kritisk, prosjektet må bli ferdig innen en gitt dato. Gjennom grundig tidsplanlegging kan du optimalisere tidsbruken i byggeprosjektet slik at sluttdatoen kan holdes. Du bestemmer da retningen til prosjektet, slik at alle prosjektdeltakerne vet hva de skal gjøre og når de skal gjøre det. Ved hjelp av en milepælplan kan du synliggjøre hvordan alle leveranser inngår i det endelige resultatet. Milepælplanen vil virke sterkt motiverende på prosjektdeltakerne i byggeprosjektet ditt. En slik plan kan du også kommunisere på en enkel måte. Ansvaret for å nå milepæler kan du naturligvis delegere til mindre grupper i byggeprosjektet. 

 

Teknikker for kostnadsestimering 

Det finnes mange eksempler på byggeprosjekter med kostnadsoverskridelser. Håndtering av kostnader er en stor utfordring i mange prosjekter, fordi det kan være begrenset tilgang til informasjon når kostnadene skal estimeres. Og som du sikkert vet, - byggeprosjekter skaper ikke inntekter mens de pågår. Det er derfor viktig at du som prosjektleder har god kunnskap om kostnadsestimering, altså at du vet hvordan du skal bestemme grove anslag på kostnader for de forskjellige ressursene som trengs i prosjektet. Det er ulike teknikker du kan bruke for å komme frem til kostnadsestimater for byggeprosjekter.

På deltidsstudiet Prosjektledelse vil du få innsikt i ulike metoder for kostnadsestimering.

 

Håndtering av usikkerhet

Usikkerhetshåndtering handler om å jobbe proaktivt med tanke på uforutsette hendelser som kan oppstå. Usikkerhet kan for eksempel skyldes forhold ved prosjektets planer, arbeidsmetoder eller organisering. Håndtering av usikkerheten i byggeprosjektet er viktig, men det betyr ikke at du bør redusere usikkerheten til null. En viss usikkerhet vil ha en motivasjonsskapende effekt i alle byggeprosjekter. Som prosjektleder er det viktig at du unngår en "Her fins ingen usikkerhet"-holdning, og fokuserer på å gi rom for åpenhet og informasjonsutveksling med prosjektdeltakerne. Du kan benytte enkle verktøy i dette arbeidet.

 

Forebygging av konflikter

Byggeprosjektet kan fort både forsinkes og bli dyrere enn forventet når det oppstår konflikter mellom aktører som er involverte i byggeprosjektet. Konflikter kan lett oppstå når det er tidspress, og derfor er det viktig å avklare hva du forventer av prosjektdeltakerne i forkant. Du bør også avklare hva de forventer av deg. Igjen, -dersom du passer på å gi hyppige og konkrete tilbakemeldinger underveis, vil dette oppfattes som motiverende av prosjektdeltakerne. Det er viktig at du har toleranse for uklarheter og usikkerhet, og at du er en kreativ og troverdig problemløser. Dersom du har liten erfaring med ledelse kan du lære deg hvordan du kan kommunisere godt ut fra dine forutsetninger. På studiet Prosjektledelse ved Norges Eiendomsakademi vil du få kunnskaper til å kunne lede endrings- og utviklingsarbeid i egen bedrift.

 

En del av innholdet er hentet fra læreboken Prosjektledelse (Karlsen, 2017) på studiet Prosjektledelse for bygg- og eiendomsbransjen ved Norges Eiendomsakademi.

 

Publisert 23. januar 2020.