5. Klagebehandling

Skolereglementet gjelder for alle søkere til utdanning ved skolen. Det gjelder for studenter som har fått opptak til og er under utdanning. 

tips og triks

5.1 Klagerett

5.1.1 En student har klagerett på alle enkeltvedtak fattet av skolen. Alle enkeltvedtak skal være skriftlige og inneholde en begrunnelse for vedtaket.  

5.1.2 Dersom begrunnelse ikke foreligger sammen med vedtaket, kan studenten henvende seg til den som fattet vedtaket og be om begrunnelse.

5.2 Klagefrist og klageadressat

5.2.1 Klagefrist på alle enkeltvedtak er 3 (tre) uker etter at underretning om vedtaket er kommet frem til parten, jf. nærmere bestemmelser i forvaltningsloven.  

5.2.2 Dersom studenten har bedt om begrunnelse for vedtaket, gjelder klagefristen fra begrunnelsen er mottatt eller vedkommende på annen måte er gjort kjent med den.  

5.2.3 Klagen rettes til den instans som har fattet vedtaket.

5.3 Klagens innhold

5.3.1 En klage må være skriftlig og inneholde informasjon om vedtaket det klages på, og endringen som ønskes i vedtaket det klages over. 

5.3.2 Klagen bør være begrunnet.  

5.3.2 Klagen må være undertegnet og datert.  

5.4 Veiledning, hjelp og støtte

5.4.1 Skolen skal informere studenten om klageadgang, klagefrist, klageinstans og fremgangsmåte ved klage, samt retten til å se sakens dokumenter. Denne informasjonen skal gis i alle enkeltvedtak. 

5.4.2 Studenten kan få hjelp og støtte fra skolens administrasjon til utforming av en skriftlig klage. Dersom klagen gjelder en disiplinær sanksjon har studenten rett til å la seg bistå i alle trinn av saksbehandlingen, for eksempel av styrets studentrepresentant. 

5.5 Klageinstans

5.5.1 NEAKs administrasjon oppretter klagenemnd. Klagenemnda skal ha en sammensetning som oppfyller kravene i fagskoleloven § 20.  

5.5.2 Den lokale klagenemnda skal ha fem medlemmer med personlige varamedlemmer. Lederen og dennes varamedlem skal oppfylle lovens krav til lagdommere og skal ikke være ansatt ved fagskolen. To av medlemmene i klagenemda skal være studenter. 

Klagenemnda er vedtaksfør når lederen eller varamedlemmet for lederen og minst to andre medlemmer eller varamedlemmer er til stede. 

5.5.3 Ved klage på karakterfastsetting oppnevnes ny(e) sensor(er). Slike klager skal ikke behandles av klageinstansen. Se pkt. 4-8 for mer informasjon.  

Rop ut!

Tilbakemeldinger fra deg som student trenger vi for å sikre forbedringer, standardiseringer og etterlevelse av krav i lov og forskrift.

Rop ut AI-generert bilde fra adobe firefly

Har du spørmål?