1. Generelle bestemmelser

Skolereglementet gjelder for alle søkere til utdanning ved skolen. Det gjelder for studenter som har fått opptak til og er under utdanning. 

hvordan bruke KI som student
Hjem » Studenthåndbok » Skolereglement » 1. Generelle bestemmelser

1. Generelle bestemmelser

1.2 Studentenes ansvar

1.2.1 Studenten plikter å sette seg inn i reglementer og holde seg oppdatert på innholdet. Studenten kan ikke påberope manglende kjennskap til reglement ved regelbrudd. 

1.2.2 Studenten plikter å sette seg inn i informasjonen som er tilgjengelig på skolens nettsider og læringsplattform om utdanningen eller fagopplæringen der studenten er påmeldt. Dette gjelder særlig informasjon om undervisning, ordensregler og retningslinjer for gjennomføring av eksamen.

1.3 Skolens ansvar

1.3.1 Skolen plikter å gjennomføre undervisningen slik den er definert i studieplanen. Skolen kan gjøre mindre endringer i undervisningen og pensum dersom spesielle forhold tilsier dette, men skal da informere og tilrettelegge så godt det lar seg gjøre.

1.3.2 Skolen plikter å informere studentene om reglementer og retningslinjer for studiets eller fagopplæringens gjennomføring og å gjøre disse tilgjengelig for studentene.

1.4 Fravær fra obligatorisk undervisning

1.4.1 Enkelte av skolens utdanninger eller fagopplæring har obligatorisk undervisning. Retningslinjer for dette er definert i studieplanen for det enkelte fag. Dersom krav til deltagelse ved obligatorisk undervisning ikke overholdes, vil studenten risikere å miste studieretten. Høyt fravær kan føre til manglende grunnlag for karakterfastsetting/vurdering. 

1.4.2 Lengre fravær som skyldes sykdom, ulykker eller lignende, og som dokumenteres med sykemelding kan etter skriftlig søknad til rektor gi fritak for tilstedeværelsesplikten. 

1.4.3 Avslag på søknad om fritak for tilstedeværelsesplikten er enkeltvedtak og kan påklages. Se kapittel 5 for informasjon om klagebehandling.

1.5 Utestenging og bortvisning

1.5.1 En student som tross skriftlig advarsel fra skolen, gjentatte ganger opptrer på en måte som bryter med skolens regelverk kan etter vedtak av klagenemnda bortvises fra skolen i inntil ett år.

1.5.2 Hvis en student på tross av skriftlig advarsel fra skolen ikke etterkommer et vedtak om bortvisning, kan klagenemnda vedta å utestenge studenten fra utdanningen i inntil ett år.

1.5.3 Klagenemnda kan vedta at en student/kursdeltaker som har skapt fare for liv eller helse for, eller har opptrådt grovt usømmelig overfor, noen som studenten/kursdeltakeren har møtt i forbindelse med undervisning, skal utestenges fra utdanning/fagopplæring og fratas retten til å gå opp til eksamen ved fagskolen i inntil tre år. 

1.5.4 Et vedtak om å bortvise eller utestenge en student kan bare treffes med minst to tredels flertall i klagenemnda. Utestenging og bortvisning delegert til lokal klagenemnd, må alle 5 representanter være til stede, og vedtaket kan bare treffes med minst fire stemmer.

1.5.5 En student har rett til å uttale seg før det treffes vedtak i en sak om bortvisning og utestenging.

1.5.6 Vedtaket er enkeltvedtak og kan påklages til Nasjonal klagenemnd for fagskoleutdanning. 

1.6 Bruk av studentenes eller kursdeltakernes arbeider

1.6.1 Materiell som den enkelte student eller kursdeltaker utarbeider i forbindelse med oppgavebesvarelser og prosjekter som en del av skolens undervisningsopplegg, vil skolen kunne arkivere og gjenbruke i sitt undervisningsopplegg og i markedsføringsøyemed. 

1.6.2 Studenten eller kursdeltakeren har rett til å motsette seg gjenbruk etter første ledd ved en skriftlig meddelelse.

Rop ut!

Tilbakemeldinger fra deg som student trenger vi for å sikre forbedringer, standardiseringer og etterlevelse av krav i lov og forskrift.

Rop ut AI-generert bilde fra adobe firefly

Har du spørsmål?