Klagerettigheter

Vår egen forskrift, samt Fagskoleloven, regulerer vilkår og rettigheter om klagebehandling. Du finner informasjon om dine klagerettigheter på denne siden.

tips og triks

Klage på karakterfastsetting

Som student har du rett til å få en begrunnelse for karakterfastsettingen.  

  • Ved muntlig eksamen eller bedømmelse av praktiske ferdigheter må du kreve om en slik begrunnelse umiddelbart etter at karakteren er meddelt.  
  • Hvis karakteren kunngjøres elektronisk må du kreve en begrunnelse innen én uke fra karakteren blir kunngjort.  
  • Ved annen type kunngjøring: Krev en begrunnelse innen én uke fra du fikk kjennskap til karakteren. I så fall likevel ikke mer enn tre uker fra karakteren ble kunngjort.  
  • Send krav om begrunnelse for karakter til studieleder.  

Begrunnelse innen to uker

Begrunnelsen skal være gitt innen to uker etter at du som student har bedt om dette.  

  • Dersom begrunnelsen ikke kan gis innen to uker, skal du varsles om dette. Du skal da få oppgitt når du kan vente en begrunnelse. 
  • I begrunnelsen skal det gjøres rede for de generelle prinsippene som er lagt til grunn for bedømmelsen og for bedømmelsen av din prestasjon.  
  • Begrunnelsen kan gis muntlig eller skriftlig.  

Hvis det er gitt skriftlige retningslinjer for bedømmelsen, skal disse være tilgjengelige for deg etter at karakteren er fastsatt.

Husk tre-ukers fristen

Som student kan du klage skriftlig over karakteren innen tre uker etter at eksamensresultatet er kunngjort. Du skal sende klagen til skolens administrasjon innen tre uker etter at karakteren er gjort kjent for deg. Du kan også sende den innen tre uker etter at du har mottatt begrunnelse for karakteren. Klagen må være datert og bør inneholde en begrunnelse. Bedømmelse av muntlig prestasjon og vurdering av praksisopplæring kan du dessverre ikke klage på. Dette fordi denne typen prestasjon ikke lar seg etterprøve.

Ny sensur

Ved klage på karakter skal ny sensur foretas. Studielederen oppnevner ny(e) sensor(er). Minst én skal være ekstern. Ved ny sensur skal ikke sensorene vite opprinnelig karakter. De skal heller ikke vite sensors begrunnelse for karakter eller din begrunnelse for klagen. Karakterfastsetting ved ny sensur kan du dessverre ikke klage på.

Til din fordel eller ikke

En endring på karakteren kan bli til din fordel, men ikke nødvendigvis. Noen ganger bli endelig karakter fastsatt på grunnlag av både skriftlig og muntlig prøve. Karakteren blir da endret etter ny sensur av den skriftlige delen av eksamenen. En ny muntlig prøve må avholdes til fastsetting av endelig karakter. Sensuren skal foreligge innen tre uker hvis ikke særlige grunner gjør det nødvendig å bruke mer tid.

trist smiley

Andre klagerettigheter

Rop ut!

Tilbakemeldinger fra deg som student trenger vi for å sikre forbedringer, standardiseringer og etterlevelse av krav i lov og forskrift.

ung drømmende kvinne