Verditaksering av næringseiendommer

Verditaksering av næringseiendommer

Denne takstfaglige opplæringen gir deg inngående kunnskap om driften, forvaltningen og utviklingspotensialet for eiendommen.

 • Oppstart: Våren 2024
 • Varighet: To semestre, deltid.
 • I samarbeid med: Fageksperter i Norsk takst
 • Pris : Kr 72 500,-
Meld deg på
Norsk takst logo
mann på takseringsoppdrag

Hva lærer du?

Gjennom dette studiet får du fordype deg i finansielle emner. Dette vil gi deg en god forståelse av regnskap generelt og særegenheter knyttet til eiendomsselskaper, eierseksjonssameier og borettslag. Du vil blant annet lære om analyser av kontantstrømmer og finansielle nøkkeltall.

Inngående bygg-analyse

Studiet gir deg kunnskap om taksering av utbyggingsområder og om hvordan du analyserer rammevilkårene for utbygging og analyser av aktuelle markeder. Du vil lære om taksering av eksisterende næringseiendom og får kunnskap om bygg-analyse med hensyn til forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling.

Analyse av utviklingspotensialet

De juridiske emnene vil gi deg viktig kunnskap om det å analysere utviklingspotensialet. Det er eksempelvis viktig å forstå kontraktsforholdet mellom parter, feil og mangler i kontrakten, rettsvern og partenes forpliktelser. Du vil lære å lese offentlige eller lovfestete dokumenter og du vil få en bra forståelse for regelverket omkring godkjennelse og bruk av tomter og bygninger, blant annet.

Praktisk verditaksering

Videre vil du lære hvordan du angriper den praktiske takseringen gjennom et sett med grunnlagsdata som understøttelse for takseringen. Du vil lære å utarbeide profesjonelle rapporter der behovet for nøyaktighet og fokus på detaljer er viktig. Gjennom å sortere ut all nødvendig informasjon om eiendommen vil du kunne sette opp detaljerte kalkulasjoner for å komme fram til et verdibilde. 

Ivaretar internasjonale utdanningskrav

Studiet gir deg kompetanse som ivaretar de internasjonale utdanningskravene MER, utarbeidet av den internasjonale takseringsorganisasjonen TEGoVA. Nettkurs i European Valuation Standards er en del av utdanningen verditaksering av næringseiendommer. 

Hvordan gjennomføres undervisningen?

For at du med letthet skal kunne delta på forelesninger uten å måtte sette av flere hele dager etter hverandre, vil du på dette studiet kunne delta på en rekke hyppige, men korte webinarer. Disse kan ha en varighet på to til fire «skoletimer». Egne webinarer fokuserer på prosjektoppgavene som du skal gjennomføre. Alle webinarer blir tatt opp og tilgjengeliggjort under studietiden slik at de kan brukes aktivt i læreprosessen. Åpningsseminaret er fysisk oppmøte.

Bestill rådgivning for taksering

Skriv melding. Dette er et interesseskjema, og vi vil ikke lagre din kontaktinformasjon med mindre du godkjenner dette etter at vi har tatt kontakt med deg.
Kontakt meg på

Har du spørsmål?

takststudenter ser på en skisse av et bygg

Den takstfaglige opplæringen i verditaksering av næringseiendommer gir deg muligheten til å søke om å bli godkjent REV-takstingeniør. Norsk takst gir den formelle godkjennelsen til kandidater som skal kunne benytte REV-stemplet i sine rapporter.

Verditaksering av næringseiendommer

Velg semester(Påkrevd)
Navn(Påkrevd)
Du skal kun oppgi firmanavn dersom faktura skal sendes til et firma.
Påkrevd ved fakturering til firma
Fakturaaadresse(Påkrevd)
Skriv firmaets adresse kun dersom faktura skal til firma.
Ønsker du informasjon om finansieringsmuligheter via Svea Finans?
Samtykke(Påkrevd)

Verditaksering av landbrukseiendommer

Verditaksering av landbrukseiendommer

Denne nettbaserte og takstfaglige opplæringen gir deg en grundig innføring i alle elementer knyttet til taksering av landbrukseiendommer. Opplæringen lærer deg hvordan du kan bruke regelverk og metoder som verktøy for verditaksering av landbrukseiendommer.

 • Oppstart: 30. og 31. januar
 • Varighet: Ett semester, deltid
 • I samarbeid med: Norsk takst
 • Pris: Kr 56 500,-
Meld deg på
Norsk takst logo
landbrukstaksering på en gård

Hva lærer du?

Du får innsikten du trenger for å vurdere og sette verdi for landbrukseiendommer med bygninger, skog, utmark, naturressurser og jakt- og fiskerettigheter, etter de retningslinjer som myndighetene til enhver tid fastsetter. Du vil tilegne deg ferdigheter som gjør at du kan utføre verdiberegninger av bygninger, jord- og skogbruksarealer, og takstrapport for taksering av landbrukseiendommer. 

Faglig innhold:

 • verdiberegning av bygninger
 • bruksverdiberegning av jord- og skogbruksarealer
 • rådighet over fast eiendom, tinglysing og annen registrering
 • belåning, lånetyper og kapitalisering
 • markedsvurdering
 • arealmåling av bygning
 • alternative driftsmåter
 • hva er en driftsenhet
 • relevant lovverk

Hvordan gjennomføres opplæringen?

Studiet organiseres med tre samlinger med varighet på to dager. Første samling er ved oppmøte på Olavsgård hotell. Resterende samlinger arrangeres via webinar. På samlingene blir det gitt undervisning i de sentrale temaene i tillegg til veiledning og drøftinger. Mellom samlingene skal du lese litteratur samt levere semesteroppgaver via læringsplattformen Moodle.

Bestill rådgivning for taksering

Skriv melding. Dette er et interesseskjema, og vi vil ikke lagre din kontaktinformasjon med mindre du godkjenner dette etter at vi har tatt kontakt med deg.
Kontakt meg på

Har du spørsmål?

Verditaksering av landbrukseiendommer

Velg semester(Påkrevd)
Navn(Påkrevd)
Du skal kun oppgi firmanavn dersom faktura skal sendes til et firma.
Påkrevd ved fakturering til firma
Fakturaaadresse(Påkrevd)
Skriv firmaets adresse kun dersom faktura skal til firma.
Hva er din bakgrunn?(Påkrevd)
Ønsker du informasjon om finansieringsmuligheter via Svea Finans?
Samtykke(Påkrevd)

Taksering av skade på bygninger og løsøre med skjønn

Taksering av skade på bygninger og løsøre med skjønn

Skjønn, byggeteknikk og fuktproblematikk er sentrale temaer i denne opplæringen.

 • Oppstart vår 2023: 6. februar
 • Oppstart høst 2023: August/september
 • Varighet: Ett semester, deltid
 • I samarbeid med: Norsk takst
 • Pris: Kr 56 500,-*
Meld deg på
Norsk takst logo
skadetaksering

Hva lærer du?

Ved naturskader som kan skyldes skred, storm, stormflo eller flom m.m. inngår skadetakstmenn i beredskapen. Etter gjennomført studie vil du ha kompetanse til å kunne håndtere svært ulike oppdrag innen naturskade etter eksempelvis vindlaster, flom og ras.

 • hva er skadetaksering
 • skjønn på bygninger og innbo
 • reklamasjonstaksering
 • forsikring for skade og naturskade
 • innbo og løsøre
 • skaderapporter
 • planlegging, styring og gjennomføring av skadebahandling
 • skadebegrensning
 • naturskade og bygningskonstruksjoner
 • fukt i bygninger
 • skade på tekniske anlegg
 • muggsopp i bygninger

Hvordan gjennomføres opplæringen?

Undervisningen gjennomføres ved tre webinarer ( 8 dager totalt) og selvstudium via vår e-læringsplattform Moodle. Det betyr at du kan gjennomføre studiet på deltid. På seminarene møter du flere fageksperter fra takstbransjen. To prosjektoppgaver skal godkjennes innen eksamen avlegges.

Bestill rådgivning for taksering

Skriv melding. Dette er et interesseskjema, og vi vil ikke lagre din kontaktinformasjon med mindre du godkjenner dette etter at vi har tatt kontakt med deg.
Kontakt meg på

Har du spørsmål?

Taksering av skade på bygninger og løsøre med skjønn

Velg semester(Påkrevd)
Navn(Påkrevd)
Du skal kun oppgi firmanavn dersom faktura skal sendes til et firma.
Påkrevd ved fakturering til firma
Fakturaaadresse(Påkrevd)
Skriv firmaets adresse kun dersom faktura skal til firma.
Hva er din bakgrunn?(Påkrevd)
Ønsker du informasjon om finansieringsmuligheter via Svea Finans?
Samtykke(Påkrevd)

Naturskadeopplæring

Naturskadeopplæring

Landbruksdirektoratet, Norsk Naturskadepool og Norsk takst har inngått en samarbeidsavtale for opplæring og godkjenning av naturskadetakstingeniører. Denne opplæringen gjelder for utdanning av naturskadetakstingeniører for Norsk naturskadepool sin ordning.

 • Kurs i 2023: 16. og 17. februar
 • Varighet: To dager + eksamen
 • I samarbeid med: Norsk naturskadepool
 • Pris: Kr 10 000,-*
Meld deg på
norsk naturskadepool logo
naturskade der hus er under vann
Hjem » Takstfaglig opplæring

Hva lærer du?

Denne opplæringen gir deg en oversikt over lovverket og organiseringen rundt Naturskadepoolens ansvarsområde. Naturskadeforsikringsloven står sentralt. Du får studere eksempler på ulike typer skader og innsikt i hva du skal se etter ved skader. I denne opplæringen søker vi å ha en praktisk tilnærming til skadeårsakene. Vi gjennomgår statens ordning av erstatning for naturskader forvaltet av Landbruksdirektoratet. Kurset har varighet på to dager, eksamen er nettbasert og gjennomføres i etterkant av kurset. Begge kursdagene er obligatorisk.

Innhold

 • Lovverk og organisering
 • Naturskadeforsikringsloven
 • Hva skal du se etter ved skader
 • Spesielle skadetyper og skadetilfeller
 • En praktisk tilnærming til skadeårsaker
 • Takstingeniørens arbeid gjennom eksempler
 • Statens ordning for naturskadeerstatning

Forelesere naturskade

Henning Simonsen jobber som Seniorrådgiver i Finans Norge Forsikringsdrift og Synnøve Bjerved Folkjord jobber som Fagsjef Bygning i Finans Norge. De foreleser begge i dette nettkurset.

Har du spørsmål?

Naturskadeopplæring

Navn(Påkrevd)
Du skal kun oppgi firmanavn dersom faktura skal sendes til et firma.
Påkrevd ved fakturering til firma
Fakturaaadresse(Påkrevd)
Skriv firmaets adresse kun dersom faktura skal til firma.
Samtykke(Påkrevd)

Våtromskurs Grunnmodul og modul C

Våtromskurs Grunnmodul og modul C

Tilstrekkelige og oppdaterte kunnskaper er en forutsetning når du skal utføre en tilstandsvurdering av våtrom. Hos oss kan du ta et godkjent våtromskurs for takstingeniører gjennom Fagrådet for våtrom (FFV).

 • Tidspunkt: 31. mai – 2. juni 2023
 • Varighet: Tre dager + hjemmeoppgave
 • Pris: Kr 9000,-*
 • I samarbeid med: Fagrådet for Våtrom
 • Forelesere: Arne Hansen og Vidar Hellstrand
Meld deg på
Hjem » Takstfaglig opplæring

Hva lærer du?

Denne opplæringen gir deg ferdigheter til å bruke byggebransjens våtromsnorm på en god måte i arbeidet ditt. Tilstrekkelige kunnskaper om våtrom er da en forutsetning for deg som jobber med taksering. Med utgangspunkt i Byggebransjens våtromsnorm (BVN) har du et godt verktøy for dette arbeidet. Våtromsnormen inneholder også egne anvisninger for blant annet vurdering, tilstandsanalyse og tilstandsbeskrivelse av våtrom. Våtromskurset avsluttes med en obligatorisk prosjektoppgave. Du får tilgang til oppgaven via vår e-læringsportal Moodle.

Illustrasjonsbilde fra SINTEF
Illustrasjonsbilde fra SINTEF

Innhold

 • skader og skadeårsaker
 • lover, forskrifter, normer, krav til utførelse
 • takstmannens oppdrag i tvistesaker
 • produkter, godkjenningsordninger og krav
 • byggemetoder og materialbruk, tidsepoker
 • tilstandsanalyser
 • kontroll av materialer, målemetoder
 • oppgave 

Bli godkjent våtromsbedrift

Med Modul C kan din takstbedrift søke om å bli med i ordningen «Godkjent våtrombedrift», en etterspurt merkevare. For å kunne søke må du gjennomføre en elektronisk eksamen i modul C. Vær oppmerksom på at eksamen ikke inngår i dette kurset. Eksamen må tas innen ett år etter gjennomført kurs og gjennomføres i regi av FFV. De estimerer at normal gjennomføringstid er 1-2 timer. Når du har bestått eksamen i Modul C får du et kursbevis og et sertifikat fra Fagrådet for våtrom.

Har du spørsmål?

Våtromskurs Grunnmodul og modul C

Navn(Påkrevd)
Du skal kun oppgi firmanavn dersom faktura skal sendes til et firma.
Påkrevd ved fakturering til firma
Fakturaaadresse(Påkrevd)
Skriv firmaets adresse kun dersom faktura skal til firma.
Hva er din bakgrunn?(Påkrevd)
MM slash DD slash YYYY
Fødselsdato trenger vi for at Fagrådet for Våtrom skal kunne sertifisere riktig person.
Samtykke(Påkrevd)
MM slash DD slash YYYY

Tilstandsanalyse av boliger

Tilstandsanalyse av boliger

Nye krav til tilstandsrapporter har gitt en etterspørsel etter kvalifiserte takstingeniører og bygningssakkyndige. Bygningssakkyndige som kan gjennomføre systematisk gjennomførte tilstandsanalyser.

 • Oppstart vår 2023: 23. januar
 • Oppstart høst 2023: August/September
 • Varighet: Ett semester, deltid
 • I samarbeid med: Norsk takst
 • Pris: Kr 56 500,-*
Meld deg på
Norsk takst logo
ung mann jobber med tilstandsanalyse

Hva lærer du?

Denne takstfaglige opplæringen gjør deg i stand til å utføre den nye tilstandsrapporten. Tyngden i opplæringen gjør at du blir kvalifisert til å søke om sertifisering i Norsk takst. Opplæringen gir deg den teoretiske forankringen du trenger. Du blir rustet til å møte utfordringer knyttet til lover, regelverk, bygningskonstruksjoner og tekniske anlegg. Fukt-, sopp- og råteproblematikk, estetikk og restlevetid.

I tråd med lovendring for bolighandel

Opplæringen er oppdatert i tråd med lovendringen for bolighandel og gir deg en takstutdanning med tyngde.

Undervisningsform

Undervisningen gjennomføres gjennom selvstudium fra vår e-læringsplattform Moodle og via webinarer. Som nettstudent er det spesielt viktig at du arbeider strukturert og målrettet. Du skal arbeide med oppgaver og forberedelser til samlinger.

Samlinger via webinar

Samlingene gjennomføres som webinarer. På webinarene møter du fageksperter fra takstbransjen, fagskoler og høyskoler.  Gjennom veiledning skal vi støtte deg som student og vurdere dine kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse. En dytt i riktig retning eller klapp på skuldra – vi er med deg hele veien.

Webinarer våren 2023

 • Åpningsseminar 23. og 24. januar
 • Midtseminar 6. og 7. mars
 • Sluttseminar 2. mai

Bestill rådgivning for taksering

Skriv melding. Dette er et interesseskjema, og vi vil ikke lagre din kontaktinformasjon med mindre du godkjenner dette etter at vi har tatt kontakt med deg.
Kontakt meg på

Har du spørsmål?

Tilstandsanalyse av boliger

Velg semester(Påkrevd)
Navn(Påkrevd)
Du skal kun oppgi firmanavn dersom faktura skal sendes til et firma.
Påkrevd ved fakturering til firma
Fakturaaadresse(Påkrevd)
Skriv firmaets adresse kun dersom faktura skal til firma.
Hva er din bakgrunn?(Påkrevd)
Ønsker du informasjon om finansieringsmuligheter via Svea Finans?
Samtykke(Påkrevd)

Verditaksering av boliger

Verditaksering av boliger

Denne takstfaglige opplæringen omfatter eiendommens fysiske egenskaper, juridiske forhold og økonomiske vurderinger. Verditaksering av boliger

 • Oppstart vår 2023: 13. februar
 • Oppstart høst 2023: August/September
 • Varighet: Ett semester, deltid
 • Pris: Kr 56500,-
 • I samarbeid med: Norsk takst
Meld deg på
Norsk takst logo
Takstingeniør ved pc

Hva lærer du?

Ved verditaksering av fast eiendom skal du som takstingeniør analysere eiendommens fysiske egenskaper og juridiske forhold. Du skal også gjøre økonomiske vurderinger.

Undervisningsform

Undervisningen gjennomføres gjennom selvstudium fra vår e-læringsplattform Moodle og via webinarer. Som nettstudent er det spesielt viktig at du arbeider strukturert og målrettet. Du skal arbeide med oppgaver og forberedelser til samlinger.

Samlinger via webinar

Samlingene gjennomføres som webinarer. På webinarene møter du fageksperter fra takstbransjen, fagskoler og høyskoler.  Gjennom veiledning skal vi støtte deg som student og vurdere dine kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse. En dytt i riktig retning eller klapp på skuldra – vi er med deg hele veien.

Bestill rådgivning for taksering

Skriv melding. Dette er et interesseskjema, og vi vil ikke lagre din kontaktinformasjon med mindre du godkjenner dette etter at vi har tatt kontakt med deg.
Kontakt meg på

Har du spørsmål?

Verditaksering av boliger

Velg semester(Påkrevd)
Navn(Påkrevd)
Du skal kun oppgi firmanavn dersom faktura skal sendes til et firma.
Påkrevd ved fakturering til firma
Fakturaaadresse(Påkrevd)
Skriv firmaets adresse kun dersom faktura skal til firma.
Hva er din bakgrunn?(Påkrevd)
Ønsker du informasjon om finansieringsmuligheter via Svea Finans?
Samtykke(Påkrevd)

Innføring i taksering

Innføring i taksering

Denne takstfaglige opplæringen gir deg en helhetlig forståelse for hvilke krav som stilles til takstingeniører, bygningssakkyndige og til takseringsyrket generelt.  Aller viktigst er opplæringen skreddersydd for deg som allerede har en relevant byggeteknisk bakgrunn.

 • Oppstart vår 2023: 13. mars
 • Oppstart høst 2023: September
 • Varighet: Ett semester, deltid
 • I samarbeid med: Norsk takst
 • Pris: Kr 35000,-*
Meld deg på
taksering er variert

Hva lærer du?

Du skal sette deg inn i et teoretisk pensum om etikk og ulike takseringsmetoder. 

Faglig innhold

 • Introduksjon til takseringsyrket
 • Etiske regler og reklamasjonsnemda
 • Takstingeniørens adferd i møte med oppdragsgivere og samfunnet
 • Aktuelle lover som berører fagområdet
 • Grunnleggende finansmatematikk
 • Takseringsprinsipper og takseringsmetoder
 • Innføring i verditaksering, tilstandsrapportering, skadetaksering med mer
 • Klarspråk
 • Kvalitetssikring og kildehenvisning
Bilde fra NEAK

Undervisningsform

Undervisningen gjennomføres gjennom selvstudium fra vår e-læringsplattform Moodle og via webinarer. Som nettstudent er det spesielt viktig at du arbeider strukturert og målrettet. Du skal arbeide med oppgaver og forberedelser til samlinger.

Samlinger via webinar

Samlingene gjennomføres som webinarer. På webinarene møter du fageksperter fra takstbransjen, fagskoler og høyskoler.  Gjennom veiledning skal vi støtte deg som student og vurdere dine kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse. En dytt i riktig retning eller klapp på skuldra – vi er med deg hele veien.

Bestill rådgivning for taksering

Skriv melding. Dette er et interesseskjema, og vi vil ikke lagre din kontaktinformasjon med mindre du godkjenner dette etter at vi har tatt kontakt med deg.
Kontakt meg på

Har du spørsmål?

Bygg- og eiendomsbransjen er i endring, og det stilles stadig høyere krav til de som forvalter bygg og eiendom. Takstutdanningen er en profesjonsutdanning der du får ingeniørfaglig kompetanse innen bygningskonstruksjoner, tekniske anlegg, innemiljø, sikkerhet og energi – og mye mer.

Innføring i taksering

Velg semester(Påkrevd)
Navn(Påkrevd)
Du skal kun oppgi firmanavn dersom faktura skal sendes til et firma.
Påkrevd ved fakturering til firma
Fakturaaadresse(Påkrevd)
Skriv firmaets adresse kun dersom faktura skal til firma.
Hva er din bakgrunn?(Påkrevd)
Ønsker du informasjon om finansieringsmuligheter via Svea Finans?
Samtykke(Påkrevd)