2. Opptak

Skolereglementet gjelder for alle søkere til utdanning ved skolen. Det gjelder for studenter som har fått opptak til og er under utdanning. 

hvordan bruke KI som student

2.1 Opptak

2.1.1 Ansvarlig for opptak av studenter er opptakskomiteen.

2.1.2 Opptak etter realkompetansevurdering gjennomføres av opptakskomite i samarbeid med studieleder ved det aktuelle utdanningstilbudet.

2.2 Formelle opptakskrav

2.1.1 Fagskoleutdanningene ved skolen bygger på fullført og bestått videregående opplæring eller tilsvarende realkompetanse, det vil si nivå 4 i Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring (NKR). Studieplanene og informasjonen om studiene på skolens nettsider gir informasjon om hvilke utdanningsprogram fra videregående opplæring som kreves for opptak til de ulike utdanningene, og eventuelle øvrige opptakskrav. 

2.3 Opptak på grunnlag av realkompetansevurdering

2.3.1 Søkere som ikke fyller det formelle opptakskravet, kan søke om opptak på grunnlag av realkompetanse. Realkompetanse er den kompetansen en person besitter gjennom utdanning, lønnet eller ulønnet arbeid, organisasjonserfaring, fritidsaktiviteter eller annet. Studieplanen gir informasjon om hvilken kompetanse og erfaring som anses relevant for opptak til den enkelte utdanning.

2.3.2 Søkere som er 23 år eller eldre i opptaksåret, kan tas opp på grunnlag av tilsvarende realkompetanse.

2.3.3 Søker må ved realkompetansevurdering dokumentere tilstrekkelige ferdigheter i norsk og engelsk til å kunne gjennomføre studiet. Ferdighetene skal ligge på et nivå som tilsvarer kompetansen som oppnås ved Norsk Vg1 studieforberedende eller Norsk Vg2 yrkesfaglige utdanningsprogram, samt Engelsk Vg1 studieforberedende eller Engelsk Vg2 yrkesfaglige utdanningsprogram. 

2.3.4 Dersom en søkers realkompetanse er vurdert som likestilt med det formelle opptaksgrunnlaget, gjelder vurderingen i utgangspunktet også hvis studenten søker opptak til utdanningen senere år. Vedtaket har likevel bare gyldighet i henhold til utdanningen slik den er beskrevet i studieplanen på vurderingstidspunktet. Ved betydelig endring i studieplanen, forbeholder fagskolen seg retten til å foreta en ny vurdering, og eventuelt endre vedtaket.

2.4 Opptak for søkere med utenlandsk utdanning/annet morsmål

2.4.1 Søkere med utenlandsk utdanning må ha kvalifikasjoner på nivå 4 i NKR (Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring). De faglige kvalifikasjonene må tilsvare kvalifikasjonene i utdanningsprogrammet fra videregående opplæring som kreves for opptak til den aktuelle utdanningen.

2.4.2 Søkere med annen utdanning enn norsk eller nordisk videregående opplæring, som søker studieplass ved utdanningstilbud med norsk leveranse, må dokumentere kunnskaper i norsk tilsvarende Norsk Vg1 studieforberedende, Norsk Vg2 yrkesfaglige utdanningsprogram eller bestått eksamen fra trinn 3 i norsk for utenlandske studenter ved universitetene eller bestått norskprøven for voksne innvandrere fra VOX.

2.5 Prosedyre for opptak til fagskoleutdanninger

2.5.1 Søknad om opptak til studier registreres via søknadskjema på fagskolens nettsider.

2.5.2 All praksis, utdanning og andre forhold som gir grunnlag for opptak må dokumenteres med attesterte kopier. Søkere som søker om opptak på formelt grunnlag, skal legge ved kopi av vitnemål fra videregående opplæring. Attester for arbeidserfaring må angi lengde på arbeidsforhold, stillingsprosent og arbeidsinnhold. Attester må være datert for å tas i betraktning.

2.5.3 Fagskolen benytter rullerende opptak, og søknader blir behandlet fortløpende. Dersom det er flere søknader enn plasser, vil kvalifiserte søkere plasseres på venteliste i den rekkefølgen søknadene er mottatt.

2.5.4 Søkere som får tilbud om studieplass, aksepterer tilbudet elektronisk via epost innen oppgitt frist. Kontrakten regnes som inngått fra det tidspunktet søkeren aksepterer tilbudet om studieplass.

2.5.5 Søkere kan søke om studieplass før de har avlagt alle eksamener i fag som kreves for opptak. I slike tilfeller vil søkeren eventuelt få betinget opptak i påvente av eksamensresultatene. Søkeren må laste opp vitnemål/bekreftelse på bestått utdanning i skolens søknadssystem innen frister spesifisert i studietilbudet. Hvis ikke bortfaller tilbudet om studieplass. 

2.5.6 Studenten kan innen 14 dager fra kontraktinngåelse si opp studiekontrakten etter reglene om angrerett etter angrerettloven. 

2.6 Klage ved avslag på søknad om opptak

2.6.1 Vedtak om opptak er enkeltvedtak og kan påklages. Se kapittel 5 for informasjon om klagebehandling.