Verditaksering av landbrukseiendommer
Verditaksering av landbrukseiendommer
Meld meg på ›
I samarbeid med:
Fageksperter fra bransjen
Varighet
1 semester, deltid
Oppstart
Vår 2020
Pris
Kr 52 500,-

VERDISETTING FOR SALG, LÅN, SKIFTE OG ODELSSKJØNN

Dette studiet gjør deg rustet til å fastsette verdi på bygninger, skog, utmark, naturressurser og jakt- og fiskerettigheter.

Faglig innhold

Klikk her for faglig innhold

 • Belåningssystematikk og lånetyper
 • Kapitalisering og takstteori
 • Verdibegreper, verdisetting av bygninger
 • Bruksverdiberegning for jord- og skogarealer
 • Verdsetting i forbindelse med belåning
 • Rådighet over fast eiendom
 • Begrensninger i rådighet
 • Panterett og lovbestemmelser
 • Ekspropriasjon
 • Landbrukstaksering

Se hele studieplanen: Studieplan

Studiet lærer deg hvordan du kan bruke regelverk og metoder som verktøy for verditaksering av landbrukseiendommer. Du får innsikten du trenger forå vurdere og sette verdi for konsesjonspliktige eiendommer med bygninger, skog, utmark, naturressurser og jakt- og fiskerettigheter, etter de retningslinjer som myndighetene til enhver tid fastsetter.

Du får innsikt i økonomi, belåning, kapitalisering, bruksverdiberegninger for bebyggelse, jord og skog, samt sentrale lovverk og forskrifter. Du vil tilegne deg ferdigheter som gjør at du kan utføre verdiberegninger av bygninger, jord- og skogbruksarealer, og takstrapport for taksering av landbrukseiendommer. Undervisningen er nettstøttet, og du deltar på tre seminarer på totalt seks dager. Vi benytter fageksperter fra bransjen som forelesere. En prosjektoppgave skal godkjennes innen eksamen avlegges.

Foreleser Erling Riis har yrkesbakgrunn som gårdbruker, og har lang erfaring som meddommer i jordskiftesaker samt fagdommer/meddommer i odelssaker og andre rettstvister innen landbruk. Riis har vært aktiv landbrukstakstmann i over 20 år, og har erfaring som takstmann og rådgiver i forbindelse med familieoverdragelse, verditaksering for salg i åpent marked (konsesjonsverdi), skifteoppgjør samt taksering i forbindelse med belåning. Foreleser Claus Norsted er ingeniør og økonom og praktiserende takstmann i Østfold. Han sitter i hovedstyret i Norsk Takst.

Seminarer våren 2019

 • 14. og 15. januar 2019
 • 4. og 5. februar 2019
 • 4. og 5. mars 2019

 

Bakgrunn

Vi anbefaler at studiet Innføring i taksering er gjennomført i forkant av dette studiet.

Studiet passer for deg som har interesse for verdisetting av landbruk uavhengig av om du jobber i offentlig eller privat sektor. Det er en fordel med relevant landbruksutdanning som f. eks. agronom, jordskiftekandidat eller bachelorutdanning innen landbruksfag.

Dersom målet ditt er å bli sertifisert i Norsk Takst, finner du informasjon om krav til sertifisering på www.ntf.no. Du kan også kontakte forbundet og be om en prekvalifisering dersom du er usikker på om din bakgrunn er tilstrekkelig.

Innføring i taksering er et krav for å søke om sertifiserring i Norsk takst. Se ytterligere informasjon på Norsk takst sine hjemmesider.

Setifiseringskrav

 

Muligheter

Med kompetanse om verdivurdering av landbrukseiendommer kan du sette verdi på eiendommer innenfor ulike formål som salg, lån, skifte, odelsskjønn, ekspropriasjon med mer. 

Meld deg på

Påmelding utdanning