Studieplan Verditaksering av boliger

Studier _taksering _takstmann _bygningssakkyndig (1)

Taksering av fast eiendom forutsetter at takstmannen kan analysere eiendommens fysiske egenskaper, de juridiske forholdene og gjøre økonomiske vurderinger.

Emnet skal gi kandidatene grunnleggende kunnskap om bygningsfysikk, statikk og verdivurdering. I denne sammenheng vil studenten også få kunnskap om eldre byggemetoder og byggeskikk.

I den juridiske delen av emnet vil bli særlig lagt vekt på regulering med konsekvenser og utfordringer dette har for taksering

Når det gjelder økonomi vil studenten få kunnskap om verdisetting og taksering av bolig- og fritidseiendom.

Kurset vil også inneholde areal og volummåling, bruk av takseringsprogramvare og utforming av takstrapport.

Læringsutbytte

Ved fullført emne skal studenten ha følgende totale læringsutbytte:

Kunnskaper

Kandidaten

  • Har grunnleggende kunnskaper om bygningsfysikk, konstruksjonssikkerhet og statikk.
  • Har inngående kunnskap om økonomiske forholdene knyttet til fast eiendom.
  • Har kunnskap regulering (kommuneplaner og reguleringsplaner) konsekvenser og utfordringer ved takst.
  • Har kunnskaper om arealmåling av boliger
  • Har kunnskaper om de ulike rapporttyper i bruk ved verditaksering

 

Ferdigheter

Kandidaten

  • Kan gjennomføre verdivurdering av fast eiendom
  • Kan utarbeide takster over boligeiendommer og fritidseiendommer

 

Generell kompetanse

Kandidaten

  • Kan utarbeidet takstrapport og gjøre en verdivurdering av fast eiendom.
  • Kan delta i diskusjoner innenfor bransjen og være med å utvikle bransjekrav og bidra til kvalitetssikring

 

Krav til forkunnskaper

Innføring i taksering, eller

TAK001 Innføring i taksering av fast eiendom

 

Undervisnings- og læringsformer

Forelesningene vil være samlingsbasert. Det forutsettes stor grad av selvstudium før, mellom og etter samlingene. I tillegg til de tradisjonelle forelesningene vil det bli gjennomført flere øvelser hvor det forutsettes at studentene bidrar aktivt.

 

Arbeidskrav og arbeidsomfang

To semesteroppgaver. Disse må bestås.
Godkjent arbeidskrav er gyldig i det påfølgende semesteret etter godkjenningen.

300 arbeidstimer må påberegnes.

 

Vurderingsform

Hjemmeeksamen

Karakterskala A-F der F tilsvarer ikke bestått. Begge deler må være bestått for å få karakter i emnet. Ved ikke bestått på en av delene, kan den delen som ikke er bestått bli tatt som ny/utsatt eksamen

Ved søknad om sertifikat hos Norsk takst kan ikke totalkarakter være lavere enn C

 

Gå til påmeldingssiden