Studieplan Prosjektledelse

NEAK Norges Eiendomsakademi Studier Taksering Byggeledelse Mesterbrev Eiendomsutvikling

Studiets varighet:

Deltidsstudium med en varighet på 1 år.

Studiested:

Studiet er nettbasert og i kombinasjon med dagsamlinger i Oslo. Deltagelse på dagsamlingene er avgjørende for å få en god progresjon i dette studiet.

Informasjon om studiet:

Studiet «Prosjektledelse» har som mål å gi deltagerne kunnskaper om og ferdigheter i organisering, planlegging, gjennomføring, kontroll og overlevering av prosjekter. Studiet fokuserer på de krav som stilles i byggebransjen, og skal gi kunnskaper om aktiv ledelse av prosjekter i denne bransjen.

Opptakskrav:

Utdanningen er utviklet for byggeledere og andre med mesterbrev, men også deltagere med fagbrev i et byggfag og minimum 5 års relevant praksis

Kandidater må være fortrolig med bruk av PC som arbeidsverktøy, ha installert og kunne bruke programmene Word, Excel, PowerPoint, Outlook. Ved oppstart skal MS Project og MindMap installeres.

Videre utdanning og yrkesmuligheter:

Utdanningen hever din kompetanse basert på de faktiske forhold i byggebransjen i dag. Etter endt studium skal du være godt kvalifisert for ledelse av større prosjekter, eller som en viktig bidragsyter til disse.

Læringsutbytte

Modul 1: Rammeverket

 

Kunnskap

Etter fullført modul 1 skal kandidaten ha kunnskap om:

 • Sentrale entrepriseformer
 • Lover og regelverk i forhold til prosjekter
 • Grunnleggende prosjektplanlegging og styring

 

Ferdigheter

Etter fullført modul 1 skal kandidaten kunne:

 • Håndtere etiske utfordringer og dilemmaer på arbeidsplassen
 • Kartlegge og organisere arbeidsoppgaver
 • Etablere rutiner, vurdere, og prioritere administrative oppgaver
 • Bidra til å skape en høy yrkesstandard på varer og tjenester
 • Arbeide effektivt som prosjektleder
 • Foreta rasjonelle beslutninger

 

Generell kompetanse

Etter fullført modul 1 skal kandidaten kunne:

 • Reflektere kritisk omkring sin egen rolle som PL og se muligheter for egenutvikling
 • Bidra til utvikling av seg selv og legge en plan for prosjektoppgaven
 • Jobbe for kontinuerlig forbedring og etablering av «beste praksis»
 • Vurdere behov for og lede endrings og utviklingsarbeid i egen bedrift
 • Samarbeide i nettverk
 • Forstå nytteverdien i BIM-FDV

 

Modul 2: Prosjektstyring

 

Kunnskap

Etter fullført modul 2 skal kandidaten ha kunnskap om:

 • Hva som kjennetegner prosjekter
 • prosjektledelse som arbeidsform
 • Organisering og strukturering av prosjektarbeid
 • Hvordan ny teknologi gir nye arbeidsformer og påvirker organisering av prosjekter
 • Juridisk forståelse for konflikter og løsninger

 

Ferdigheter

Etter fullført modul 2 skal kandidaten kunne:

 • Kartlegge og organisere arbeidsoppgaver
 • Etablere rutiner, vurdere og prioritere administrative oppgaver
 • Bidra til å skape en høy yrkesstandard på varer og tjenester
 • Sørge for trivsel og motivasjon på arbeidsplassen
 • Benytte ulike verktøy for prosjektarbeid
 • Arbeide effektivt som prosjektleder
 • Foreta rasjonelle beslutninger

 

Generell kompetanse

Etter fullført modul 2 skal kandidaten kunne:

 • Reflektere kritisk omkring prosjektets status i forhold til kritiske suksessfaktorer
 • Bidra til utvikling av prosjektkompetansen i organsisasjonen
 • Reflektere kritisk omkring risiko og usikkerhet
 • Vurdere behov for endrings og utviklingsarbeid i eget team

 

Modul 3: Ledelsesdimensjonen

 

Kunnskap

Etter fullført modul 3 skal kandidaten ha kunnskap om:

 • Sentrale ledelsesbegreper og teorier
 • Arbeidslivets lover og regelverk
 • Konflikter og konflikthåndtering
 • Personalledelse
 • Betingelser for læring og vekst for medarbeidere, lærlinger og elever
 • Møteledelse, referater, dokumenthåndtering og dokumentasjon

 

Ferdigheter

Etter fullført modul 3 skal kandidaten kunne:

 • Utvikle sin egen leder stil i henhold til moderne ledelsesprinsipper
 • Forebygge og håndtere konflikter og vanskelige situasjoner på arbeidsplassen
 • Kartlegge og organisere arbeidsoppgaver
 • Bidra til å skape en høy yrkesstandard på varer og tjenester
 • Gjennomføre møter på en effektiv måte
 • Utforme hensiktsmessige referater
 • Arbeide effektivt som teamleder
 • Foreta rasjonelle beslutninger
 • Anvende kommunikasjonsteori i gjennomføring av presentasjoner og møter

 

Generell kompetanse

Etter fullført modul 3 skal kandidaten kunne:

 • Reflektere kritisk omkring etablerte organisasjons- og ledelsessystemer
 • Bidra til utvikling av en team- og læringsorientert kultur
 • Jobbe for kontinuerlig forbedring og etablering av «beste praksis»
 • Vurdere behov for og lede endrings- og utviklingsarbeid i egen bedrift

 

Studiets oppbygging og innhold:

Studiet består av ett emne som tilsvarer 30 studiepoeng. Tema for studiet er:

 

Modul 1: Rammeverk

 • Entrepriseformer: Hoved, del, general, total.
 • Kontrakter
  • Lovverk: Plan og bygningsloven, arbeidsmiljøloven, avtaleloven, bustadoppføringsloven, håndverkerloven, fobtob m. fl.
  • NS i byggfag, Veiledninger,
  • Prosjektstyring: Rammeverk, tid, ressurser, økonomi, verktøy
  • Byggherre, styringsgrupper, rapportering

 

Modul 2: Prosjektstyring

Planlegging: Hvordan være rustet til å takle uforutsette hendelser og kunne justerte tids- og fremdriftsplaner.

 • Hva kjennetegner prosjekter?
 • Prosjektledelse som arbeidsform.
 • Organisering og strukturering av prosjektarbeidet
 • Mandatforståelse
 • Bygging av prosjektteamet
 • Mål, milepæler, framdrift, aktiviteter, ressurser og kritiske faser.
 • Håndtering av risiko og usikkerhet
 • Kostnadsteori og økonomisk analyse
 • Investeringskalkyler
 • BIM-FDV Teori og praksis
 • Kalkulasjon og budsjettarbeid

 Gjennomføring: Hvordan styre og kontrollere framdriften i prosjektet?

 • FDV, modeller, BIM, TFM.
 • Styring og oppfølging av tids- og ressursbruk
 • Framdrift og milepælsanalyse
 • Økonomistyring, budsjettkontroll
 • Kvalitetssikring.
 • Avviksanalyse og avvikshåndtering
 • Hvordan unngå fallgruver
 • Rutiner ved ferdigstillelse og overlevering
 • Oppfølging i garanti perioder
 • Garantiformer og juridiske vurderinger, voldgift og retts former som løsning

 

Modul 3: Ledelsesdimensjonen

Modulen bygger på de konkrete lederutfordringer prosjektlederen møter. Hva oppleves som vanskelig av de som i dag sitter i lederstillinger og hvordan påvirkes måloppnåelsen.

 • Ledelse, lederatferd og personlige egenskaper
 • Teambygging fra individ til team:
 • Motivasjon og læring
 • Samarbeid, lagånd og identitet
 • Ansvar og delegering
 • Mål og resultatorientering
 • Forebygge og håndtere konflikter og vanskelige situasjoner.
 • Kommunikasjonsferdigheter og presentasjonsteknikk.
 • Møteledelse, referater, dokumenthåndtering og dokumentasjon
 • Kontroll og evaluering

 

Organisering og læringsformer


Arbeidskrav

Det skal leveres arbeid med prosjektoppgaver som utgjør ca. 100 timer.

 

Tilbakemelding underveis

Studenten får veiledning underveis via læringsplattformen og tilbakemeldinger på arbeidskravene. 

 

Evaluering av studiet

For å kunne tilby en aktuell og relevant utdanning med god kvalitet, er vi avhengige av studentenes tilbakemeldinger. 

Evaluering gjennomføres i henhold til NEAKs kvalitetssystem.

 

Vurdering

Vurdering innebærer at resultatet av opplæringen vurderes mot graden av måloppnåelse i de læringsutbyttene som er fastsatt.

Avsluttende eksamen i prosjektledelse vil bestå av en prosjektmappe som vurderes etter en skala fra A-F (se vedlegg). Videre av en kortere kunnskapstest som vurderes til bestått ikke bestått.

Karakterskalaen går fra A-F, hvor A er beste karakter og F er ikke bestått.

 

Plagiatkontroll

Alle skriftlige arbeidskrav og eksamensoppgaver kan plagiatkontrolleres. Plagiering og avskrift av faglitteratur og andre skriftlige arbeider uten korrekt bruk av referanser/kilder vil bli vurdert som forsøk på fusk.

 

Litteratur

 • Prosjektledelse – fra initiering til gevinstrealisering. Jan Terje Karlsen, Universitetsforlaget
 • Prosjekthåndboka 3.0. Jonas Aakre og Henriette Stryken Scharning. Universitetsforlaget
 • Prosjektlederens handbok i NS-Kontrakter, CODEX Advokat.
 • Fokusert ledelse. Finn Havalseschka, Garuda Forslag
 • Solibri Bok 1 og 2 - Modellkontroll og kvalitetssikring, Harald Selvær


Lover, forskrifter, veiledninger

 • Plan og Bygningsloven.
 • Saksforskrift til PBL med veiledning
 • Tekniskforskrift til PBL med veiledning
 • Forskrift om dokumentasjon av byggevarer
 • Skjemaer og blanketter for bruk i PBL
 • DiBK Kvalitetsstyringssystemet for byggelederoppdrag
 • DiBK Tema veiledning om Uavhengig kontroll
 • Arbeidsmiljøloven
 • Internkontrollforskriften
 • Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på byggeplasser (SHA)
 • Lov om vern mot forurensninger og om avfall 

   

Abonnementer

 • Norsk Standard:

  • NS 3420-1 Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner
  • NS8405 Norsk Bygge og anleggskontrakt
  • NS8407 Alminnelige kontrakts bestemmelser for totalentrepriser
  • NS8430 Overtakelse av bygg og anlegg
  • NS3450 Konkurransegrunnlag for bygg og anlegg
  • NS3451 Bygningsdelstabell

 

 

Påmelding Prosjektledelse