3. Innpassing og fritak

Skolereglementet gjelder for alle søkere til utdanning ved skolen. Det gjelder for studenter som har fått opptak til og er under utdanning. 

hvordan bruke KI som student
Hjem » Studenthåndbok » Skolereglement » 3. Innpassing og fritak

3.1 Innpassing av emner

3.1.1 Studenter kan søke om å få godkjent tidligere bestått fagskoleutdanning som en del av utdanningen. Utdanningen må tilfredsstille de faglige kravene for emnet eller emnene det søkes om innpassing for. Det er kun emner fra andre godkjente fagskoleutdanninger på samme eller nært beslektede fagområder og med samme antall fagskolepoeng som kan innpasses i utdanningen. 

3.2 Fritak for deler av utdanningen

3.2.1 Studenter kan søke om å få fritak for deler av utdanningen. Fritaket gis på grunnlag av dokumentert oppnådd likeverdig kompetanse. Relevant kompetanse kan for eksempel være utenlandsk utdanning, voksenopplæring eller høyere utdanning i tilsvarende eller beslektet fagområde.

3.2.2 Fritak kan også gis på grunnlag av realkompetanse.

3.2.3 Det gis normalt ikke fritak for utdanning på videregående opplæringsnivå.

3.3 Prosedyre ved vurdering av innpassing og fritak

3.3.1 Søknad om innpass eller fritak må inneholde nødvendig dokumentasjon av omfang og innhold i emnet som studenten ønsker godskrevet. Eksempler på dokumentasjon er vitnemål, kompetansebevis, kursbevis, attester, studieplan, portefølje/arbeidsmappe med mer. 

3.3.2 Studieleder ved det aktuelle utdanningstilbudet foretar en faglig vurdering av innsendt dokumentasjon. 

3.3.3 Utgangspunktet for vurderinger om innpassing og fritak er læringsutbyttet for den aktuelle utdanningen eller det aktuelle emnet, og fagskolepoeng eller andre vurderinger av omfang, nivå og arbeidsbelastning. Dersom utdanningen eller emnet ikke inneholder læringsutbyttebeskrivelser, må studenten dokumentere læringsutbyttet ved tilgjengeliggjøring av studieplan.  

3.3.4 Opptaksansvarlig fatter vedtak etter innstilling fra Studieleder. 

3.4 Klage ved avslag på søknad om fritak og innpassing

3.4.1 Vedtak om innpassing og fritak er enkeltvedtak og kan påklages. Se kapittel 5 for informasjon om klagebehandling. 

Rop ut!

Tilbakemeldinger fra deg som student trenger vi for å sikre forbedringer, standardiseringer og etterlevelse av krav i lov og forskrift.

Rop ut AI-generert bilde fra adobe firefly

Har du spørsmål?