Offentlige krav ved renovering, ombygging og skade
Meld meg på ›
Sted
Webinar, nettbasert.

En bedre forståelse av regelverket

Med dette kurset ønsker vi å å bidra til bedre og lik forståelse av regelverket som gjelder ved renovering, ombygging og vedlikehold av eksisterende bygninger.

Foreleser: Sigurd Hoelsbrekken. Dette kurset gjennomføres gjennom et webinar. Du vil da følge forelesningen live på nett, og du vil kunne stille spørsmål til foreleseren via tale eller chat. Du vil få tilsendt en lenke til webinaret på e-post samme morgen som kursstart.

Varighet: Kl. 10.00 - 16.00

Bygningsmassen i Norge utgjør omtrent 3.8 millioner bygninger (ca. 380 millioner kvadratmeter bygningsmasse) ogrepresenterer en av våre største verdier. 70-80 % av de bygningene som vil bli brukt i 2050 er bygget. 

Utbedring og istandsetting av eksisterende  bygningsmassen framfor rivning og bygging av nytt, er viktig miljøvern. BA-bransjen står for om lag 40 % av avfallsproduksjonen i Norge. Vedlikehold og ombruk av bygninger i stedet for rivning og nybygging, betyr reduserte avfallsmengder og som regel også redusert energibruk og ytre forurensning.

Tidligere tiders ressursinnsats og investeringer blir samtidig et viktig grunnlag for identitet og trivsel. Det er viktig å forvalte bygg og anlegg ut fra en samlet livsløpsbetraktning omkring miljø- og ressursmessige konsekvenser av ombruk fremfor bygging av nytt.

Plan- og bygningsloven fastsetter hva som skal ansees som minste sikkerhetsnivå ved nybygg, og er upresis og gir rom for tolkning når det gjelder fastsetting av tilsvarende sikkerhetsnivå ved tiltak på eksisterende byggverk. Begreper som legger føringer for hvilke regler som skal gjelde er heller ikke klart nok definert. Dette fører til ulik saksbehandling og ulik praksis i kommunene. Dette er et problem som Regjeringen har stor fokus på.

 

Innhold

På kurset drøfter vi hva som forstås med vesentlig endring, reparasjon, fasadeendring, bruksendring samt hovedombygging, og hvilke krav i TEK 17 som må oppfylles.

Vi tar for oss følgende tema:

  • tilgjengelighet og universell utforming
  • brannsikkerhet
  • konstruksjonssikkerhet
  • energieffektivitet
  • innemiljø

Unntaksbestemmelser

  • vilkår for å kunne unnta fra krav i byggteknisk forskrift
  • hvordan dokumentere uforholdsmessige kostnader

Dispensasjon

  • vilkår når kreves det søknad om dispensasjon ved renovering og ombygging etter skade

 

Foreleser

Sigurd

Sigurd Hoelsbrekken er sivilingeniør med solid kunnskap innen plan- og bygningslovgivning. Hoelsbrekken har allsidig erfaring fra rådgivning, veiledning, saksbehandling, sakkyndig, fagdommer og undervisning og sensoroppdrag. I forbindelse med TEK17 har Hoelsbrekken vært engasjert av Arkitektbedriftene i Norge for å ivareta deres interesser i prosessen med TEK17.

 

*Kurset dekkes av den faste årlige etterutdanningsavgiften fra Norsk takst for de som er underlagt kravet om etterutdanning.

*Kurset gir uttelling for 10 kurstimer til etterutdanningen i Norsk takst.

 

 

 

Meld deg på

Kurspåmelding 2

Kurspåmelding 2